Samostalni stručni saradnik za komunalne poslove Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Grad Istočno Sarajevo

Samostalni stručni saradnik za komunalne poslove Istočno Sarajevo

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 75. Statuta Grada Istočnog Sarajeva (“Službene novine
grada Istočno Sarajevo”, broj 20/17), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 4/17 i 21/18) i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), gradonačelnik Istočnog Sarajeva raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u Gradskoj upravi
Grada Istočnog Sarajeva

I
Raspisuje se Javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Istočnog Sarajeva, i to:
– u Odjeljenju za prostorno uređenje, saobraćaj i stambeno-komunalne poslove:
samostalni stručni saradnik za komunalne poslove – 1 (jedan) izvršilac.
II
Opis poslova:
– prati rad javnih komunalnih preduzeća i koordinira rad istih,
– vodi upravni postupak do donošenja rješenja iz oblasti komunalnih
djelatnosti,
– priprema prijedloge odluka i informacije za Skupštinu grada,
– prati propise iz oblasti komunalnih djelatnosti,
– vodi analitičku evidenciju svih uplata pravnih i fi zičkih lica po osnovu
komunalnih taksa i naknada,
– učestvuje u izradi projekata iz nadležnosti Odjeljenja,
– vrši izdavanje potvrda za komunalne takse i naknade po zahtjevu poreske uprave,
– vrši dopunu baze podataka i ažurira je,
– vrši izradu baze podataka za komunalne takse,
– za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i šefu Odsjeka.
Status: službenik V kategorije prvog zvanja.
III
Opšti uslovi
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
8. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi.

IV
Posebni uslovi:
– VSS, 180 ECTS bodova društvenog ili tehničkog smjera, dvije godine
radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima uprave.
V
Sukob interesa
Kandidati koji se prijavljuju za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati
dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, na način propisan čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima
jedinice lokalne samouprave.
VI
Potrebni dokumenti
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Grada ili
u Gradskoj upravi Grada Istočnog Sarajeva.
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti kontakt telefon, te
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ljekarsko uvjerenje (kandidat dostavlja ukoliko bude izabran),
– uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu
kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi (kandidat dostavlja ukoliko
bude izabran),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije
od šest mjeseci),
– diplomu o stečenoj kvalifi kaciji,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili izjavu kojom se kandidat
obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude
izabran,
– uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
– izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine
počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
– izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere
na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
– izjavu da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa.
Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
VII
Postupak izbora
Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna komisija, koju imenuje
gradonačelnik.
Svi kandidati podliježu kontroli ispunjavanja opštih i posebnih uslova
navedenih u Javnom konkursu.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa Komisija će obaviti intervju, na kom će vršiti ocjenu stručne sposobnosti, znanja i vještina kandidata. Komisija će predložiti rang-listu kandidata, a izbor kandidata
izvršiće gradonačelnik.
O rezultatima javne konkurencije kandidati će biti pismeno obaviješteni.
VIII
Podnošenje prijava
Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnicu ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Istočno Sarajevo, Ul. Stefana Nemanje br. 14, Istočno Novo Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene. Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Blic”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa.
Službenik zadužen za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Sanja Crnogorac, samostalni stručni saradnik za kadrovsko-pravne poslove i javne nabavke, kontakt telefon: 057/342-596, lokal 139.

Broj: 02-014-96/19
8.3.2019. godine

Gradonačelnik, Istočno Sarajevo

Nenad Vuković, s.r

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.04.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.