fbpx

Samostalni stručni saradnik za lokalno-ekonomski razvoj, na neodređeno vrijeme

Ovaj oglas je istekao

Opština Istočni Stari grad raspisuje Javni konkurs za:

Samostalni stručni saradnik za lokalno-ekonomski razvoj, na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa čl. 77.
i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), te člana 10.
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske
uprave Opštine Istočni Stari grad (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”,
br. 11/19 i 16/19), načelnik opštine Istočni Stari grad raspisuje
JAVNI KONKURS
za prijem na rad u Opštinsku upravu
Opštine Istočni Stari grad
I – Upražnjena pozicija
Samostalni stručni saradnik za lokalno-ekonomski razvoj, na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Istočni Stari grad
(“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 11/19 i 16/19).
II – Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u opštinskoj upravi,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
III – Posebni uslovi:
– VSS – završen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje
240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje jedna godina radnog iskustva u
traženom stepenu obrazovanja, položen stručni upravni ispit.
IV – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva uprave i lokalne
samouprave ili sa zvanične internet stranice Opštine Istočni Stari grad www.
opstinaisg.net, odnosno u Opštinskoj upravi.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto–kopiju
uvjerenja o državljanstvu i izjave da kandidat:
a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u opštinskoj upravi,
v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
g) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni priložiti
foto–kopije:
a) diplome o završenoj stručnoj spremi,
b) uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu, odnosno izjave
(ovjerena od strane nadležnog opštinskog organa) da će isti položiti u roku
od šest mjeseci ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o polaganju stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
v) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt kojim se dokazuje na kojim poslovima
je radio kandidat sa svojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno
radno iskustvo).
V – Rok za podnošenje prijava
Ovaj konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Konkursa podliježu javnom testiranju, odnosno intervju sa članovima Konkursne komisije.
Prijave na Konkurs dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja. Ako objavljivanje ne bude istovremeno, vrijeme se računa od posljednjeg
objavljivanja.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Bojana Šarović, samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću, broj
telefona: 057/265-117.
Prijave se šalju na adresu: Opština Istočni Stari grad, Hreša bb, 71 144
Hreša, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto–kopiji, kao i
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.
O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.
Broj: A01-020-612-2/20
30.7.2020. godine Načelnik,
Hreša Bojo Gašanović, s.r.

Izvor: Službeni Glasnik RS broj 79 od 7.08.2020. godine

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.08.2020

Datum objave: 07.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.