fbpx

Samostalni stručni saradnik za oblast društvenih djelatnosti i vođenje evidencije isplate sredstava Kozarska Dubica

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Kozarska Dubica

Samostalni stručni saradnik za oblast društvenih djelatnosti i vođenje evidencije isplate sredstava Kozarska Dubica

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima
jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
97/16), a u skladu sa članom 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj
upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine
Kozarska Dubica raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem službenika u Opštinsku upravu Kozarska Dubica

I – Načelnik opštine Kozarska Dubica raspisuje Javni konkurs za prijem
službenika u Opštinsku upravu Kozarska Dubica:
1. samostalni stručni saradnik za oblast društvenih djelatnosti i vođenje
evidencije isplate sredstava – 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske
uprave Kozarska Dubica.
III – Status
Samostalni stručni saradnik za oblast društvenih djelatnosti i vođenje
evidencije isplate sredstava ima status službenika pete kategorije, trećeg
zvanja u Opštinskoj upravi Kozarska Dubica. Prava iz radnog odnosa
ostvaruje u skladu sa zakonom.
IV – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da se na njega ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava BiH i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44.
i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave.
V – Posebni uslovi:
– VSS, VII stepen društvenog ili tehničkog smjera ili 240 ECTS bodova,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru i
– položen vozački ispit Be-kategorije.
VI – Potrebni dokumenti
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. potpisane i ovjerene izjave iz t. 5, 6. i 7. opštih uslova,
4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični
postupak,
5. diplomu o stečenom obrazovanju,
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
7. dokaz o radnom iskustvu,
8. dokaz o poznavanja rada na računaru i
9. kopiju vozačke dozvole.
VII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Konkursa.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija za
sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu obaviće
intervju, na kom će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom
postupku, poznavanja načina funkcionisanja i organizacije lokalne
samouprave i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat
konkurisao.
Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminima intervjua.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Kozarska
Dubica, Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika,
79 240 Kozarska Dubica, Svetosavska ul. br. 5.
Za sva dodatna obavještenja o Javnom konkursu možete se obratit na
telefon broj: 052/416-014. Kontakt osoba je samostalni stručni saradnik za
personalne poslove.
O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.
VIII – Objavljivanje Konkursa
Javni konkurs za prijem službenika u Opštinsku upravu Kozarska Dubica
objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Blic”.
Broj: 01-103-7/20
29.9.2020. godine Načelnik opštine,
Kozarska Dubica Mr Radenko Reljić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske broj 98

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.10.2020

Datum objave: 06.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.