fbpx

Samostalni stručni saradnik za obračun plata, naknada, blagajnu, unos dobavljača i narudžbenica, Viši stručni saradnik za investicije

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Novi Grad

Samostalni stručni saradnik za obračun plata, naknada, blagajnu, unos dobavljača i narudžbenica, Viši stručni saradnik za investicije

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), načelnik opštine Novi Grad r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem službenika u Opštinsku upravu
Opštine Novi Grad

I – Raspisuje se Javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na
neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu Opštine Novi Grad za:
1. samostalni stručni saradnik za obračun plata,
naknada, blagajnu, unos dobavljača i narudžbenica ………………..1 izvršilac,
2. viši stručni saradnik za investicije …………………………………….1 izvršilac,
IV OGLASNI DIO – Broj 89 10.9.2020.
3. viši stručni saradnik za stambene poslove ………………………….1 izvršilac.
II – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
III – Posebni uslovi:
I-1. VSS – diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani ekonomista sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje jedna godina
radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad
u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru,
I-2. VŠS – društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180
ECTS bodova; najmanje godinu dana, odnosno devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj
upravi i poznavanje rada na računaru,
I-3. VŠS – ekonomista ili pravnik ili prvi ciklus studija ekonomskog ili
pravnog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje godinu dana, odnosno devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen
stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.
IV – Nespojivost
Kandidat ne može imati nespojivosti propisane u Glavi IV (od člana 43.
do člana 47) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice
lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
V – Opis poslova
Službenik obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Novi Grad.
VI – Potrebna dokumentacija
Kandidat je dužan priložiti:
– prijavu na propisanom obrascu (Obrazac broj 1. dostupan na internet
stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske),
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
– ovjerenu kopiju diplome,
– dokaz o radnom iskustvu,
– dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave.
VII – Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat prije prijema u radni odnos.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Novi Grad, načelnik opštine, Ulica Petra Kočića br.
2, 79 220 Novi Grad, sa naznakom: za Javni konkurs za prijem službenika.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
“Glasu Srpske” i na internet stranici Opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.com.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu sprovođenju intervjua kandidati će biti
blagovremeno obaviješteni.
Broj: 01-120-6/20
20.8.2020. godine Načelnik opštine,
Novi Grad Miroslav Drljača, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 89

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 25.09.2020

Datum objave: 11.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.