fbpx

Samostalni stručni saradnik za poslove turizma Čelinac

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava opštine Čelinac

Samostalni stručni saradnik za poslove turizma Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 77. i 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16,), člana 68. Statuta opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj: 3/17), člana 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj: 5/17, 9/17, 14/17, 8/20) i člana 5., 7. st. 2. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17), načelnik opštine Čelinac raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Čelinac

I
U Opštinsku upravu opštine Čelinac prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:
1. Samostalni stručni saradnik za poslove turizma…………..1 izvršilac
U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti

II- Opis poslova
Za radno mjesto pod rednim br. 1): Sarađuje sa privrednim subjektima iz oblasti turizma, a po potrebi, i sa državnim organima i drugim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja; vrši promociju turističke ponude opštine; učestvuje u izradi projekata, programa i planova koji se odnose na oblast turizma; učestvuje u pripremi godišnjih planova i programa rada u dijelu koji se odnosi na razvoj turizma; prikuplja i redovno ažurira informacije o investicionim mogućnostima opštine u sektoru turizma radi sagledavanja investicionih potencijala i poslovnih prilika u tom sektoru; aktivno učestvuje u izradi strateških razvojnih dokumenata, odluka, programa, planova i drugih akata opštine koji se odnose na oblast turizma; učestvuje u realizaciji lokalnih, entitetskih i drugih projekata iz oblasti razvoja turizma, obavlja i druge poslove koje odredi načelnik opštine, načelnik Odjeljenja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III- Opšti uslovi
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa,
6. da se na kandidate ne odnose odredbe člana IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da ne služe kaznu izrečenu presudom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu pod optužnicom, a da se nisu povinovali naredbi da se pojave pred Tribunalom),
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV- Posebni uslovi:
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto:
1) VSS, diplomirani turizmolog, četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova 1 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru,

V- Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu,
-biografija,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-ovjerenu kopiju diplome,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,
-uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, ne starije od šest mjeseci,
-dokaz o radnom iskustvu,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,
-ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke III podt. 5, 6, 7,.
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat, po završetku izborne procedure.

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija obaviće intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VI- Objavljivanje
Javni konkurs objaviće se u ‘’Službenom glasniku Republike Srpske’’ i u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno rok za podnošenje prijava računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.

VII- Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti putem prijemne kancelarije opštine Čelinac ili putem pošte na adresu: Opština Čelinac, ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, sa naznakom Prijava na javni konkurs (broj i datum konkursa).
Kontakt osoba Dragana Kljajić, telefon: 051/551-012.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.