fbpx

Samostalni stručni saradnik za pravne poslove načelnika i informisanje Čajniče

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 63. Statuta Opštine Čajniče (“Službeni glasnik opštine Čajniče”, broj 6/17) i člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Čajniče r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Čajniče

Samostalni stručni saradnik za pravne poslove načelnika i informisanje Čajniče

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 63. Statuta Opštine Čajniče (“Službeni glasnik opštine Čajniče”, broj 6/17) i člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Čajniče r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Čajniče

I – U Opštinsku upravu Opštine Čajniče prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme:

1. samostalni stručni saradnik za pravne poslove načelnika i informisanje – 1 (jedan) izvršilac.

Radno mjesto pete kategorije, prvog zvanja.

II – Opis posla 1. Opis posla za radno mjesto – samostalni stručni saradnik za pravne poslove načelnika i informisanje defi nisan je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Čajniče (“Službeni glasnik opštine Čajniče”, broj 1/21).

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos: 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa, 6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove: 1. VSS – diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 2. najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

V – Potrebna dokumenta (1) Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs. Prijavni obrazac može se preuzeti sa zvanične internet stranice Opštine Čajniče ili u prijemnoj kancelariji Opštine Čajniče. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte i izjavu da kandidat: 1) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 2) nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa, 3) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, 4) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinujem pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH. (Napomena: izjava je sastavni dio Prijave na javni konkurs.) (2) Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova, kandidati prilažu foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova i ostalu potrebnu dokumentaciju: 1) diplomu o završenoj stručnoj spremi, 2) isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), 3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, 4) uvjerenje o poznavanju rada na računaru. VI – Intervju (1) Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna komisija obaviće razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. (2) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisiji dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji, i ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V. stav 1. podt. 2, 3. i 4. Javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. (3) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u ostavljenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju ostvarenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII – Objavljivanje Konkursa i podnošenje prijava Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” , u dnevnom listu “Večernje novosti RS” i na internet stranici Opštine Čajniče. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave se mogu dostaviti lično na pisarnicu ili poštom, na adresu: Ulica kralja Petra I Oslobodioca br. 32, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Čajniče. Dokumentacija priložena uz prijavu neće biti vraćena kandidatima. Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Jelena Tanasković, diplomirani pravnik, šef Odsjeka za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu, kontakt telefon: 058/315-170. Broj: 01-120-40/21 14.4.2021. godine Načelnik opštine, Čajniče Mr Goran Karadžić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 35

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.05.2021

Datum objave: 22.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.