fbpx

Samostalni stručni saradnik za prostorno uređenje i lokacijske uslove Modriča

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Modriča

Samostalni stručni saradnik za prostorno uređenje i lokacijske uslove Modriča

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
97/16) i člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Modriča raspisuje
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi
Modriča
I – Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Opštinskoj upravi Modriča na neodređeno vrijeme:
1. samostalni stručni saradnik za prostorno uređenje i lokacijske uslove.. .1
(jedan) izvršilac.
II – Opis poslova radnog mjesta:
Zaposleni na radnom mjestu iz tačke I ima status službenika i obavlja
poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Opštinske uprave Modriča (“Službeni glasnik opštine Modriča”, br. 11/16,
2/17, 5/17, 9/17, 6/19 i 14/20).
III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.
Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi:
a) za poziciju pod rednim brojem 1:
– visoka stručna sprema, arhitektonski fakultet – diplomirani inženjer arhitekture, građevinski fakultet – diplomirani inženjer građevinarstva ili prvi
ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– ovlašćenje za izradu prostornoplanske dokumentacije,
– ovlašćenje za izradu tehničke dokumentacije,
– položen stručni ispit za rad u organu uprave,
– poznavanje rada na računaru.
V – Potrebna dokumenta i postupak izbora
(1) Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom
obrascu – Prijava na javni konkurs (Obrazac broj 1), koji je dostupan na internet stranici Opštine Modriča ili internet stranici Ministarstva uprave i lokalne
samouprave, a može se preuzeti i lično u šalter-sali Opštinske uprave Modriča.
(2) Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno
BiH i izjavu kandidata:
1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH,
2. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere
na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa i
4. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. od 43.
do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave, koja je sastavni dio prijave na Javni konkurs.
(3) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:
1. foto-kopiju diplome o završenom fakultetu (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak
diplomi, a ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala,
kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.),
2. ovlašćenje za izradu prostornoplanske dokumentacije,
3. ovlašćenje za izradu tehničke dokumentacije,
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave ili
izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci od dana
zaposlenja položiti stručni ispit,
5. ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim
poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno
iskustvo) i
6. ispravu – dokaz da poznaje rad na računaru (ako kandidat nema dokaz
o poznavanju rada na računaru, vrši se provjera od strane stručne komisije
Opštinske uprave prije obavljenog intervjua).
(4) Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove
Konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
(5) Prvorangirani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana
prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji iz tačke V stav 2. podtačka
2. i ovjerenu izjavu za podt. 1, 3. i 4. Javnog konkursa, kao i uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gorenavedene dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
VI – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno
rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Modriča,
Vidovdanska ulica 1, sa naznakom: Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Modriča, sa brojem pozicije na koju
kandidat aplicira”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužen je službenik Olga Subotić, kontakt telefon: 053/810-511, lokal 181.
Broj: 02-120-7/20
29.6.2020. godine Načelnik opštine,
Modriča Mladen Krekić, s.r.

Izvor: Službeni Glasnik Republike Srpske broj 73 od 24.07.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 07.08.2020

Datum objave: 24.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.