fbpx

Samostalni stručni saradnik za računovodstvo i knjigovodstvo budžetskih korisnika Rudo

Opštinska uprava Rudo

Samostalni stručni saradnik za računovodstvo i knjigovodstvo budžetskih korisnika Rudo

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19) i člana 78. Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), načelnik opštine Rudo raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u
Opštinskoj upravi Rudo

I – Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika:
1. samostalni stručni saradnik za računovodstvo i knjigovodstvo budžetskih korisnika – službenik pete kategorije prvog zvanja – jedan (1) izvršilac.
II – Opis poslova
Poslovi navedenog radnog mjesta utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Rudo.
III – Opšti uslovi za kandidate:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi za kandidate:
– visoka stručna sprema – ekonomski fakultet – 240 ECTS bodova,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
– položen stručni ispit za rad u upravi i
– poznavanje rada na računaru.
Izuzetno, lice koje je radilo u drugim organima i organizacijama, a nema
položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz
obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. U
protivnom, prestaje mu radni odnos.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sljedeća dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. izvod iz matične knjige rođenih;
2. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine, ne starije od šest mjeseci;
3. uvjerenje da kandidat nije osuđivan, ne starije od tri mjeseca, izdaje
MUP po mjestu rođenja (za lica rođena u Republici Srpskoj uvjerenje će se
pribaviti službenim putem);
4. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu u pisanoj formi:
a) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa i
b) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i
45. Zakona o statusu službenika i namještenika u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16);
5. diplomu o stručnoj spremi;
6. ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda – uvjerenje, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom
stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci
položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen,
8. dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, certifi kat);
9. ličnu kartu ili pasoš;
10. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure;
11. uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca dostavljaju samo
kandidati koji imaju taj status.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija
za sprovođenje postupka po Javnom konkursu obaviće intervju, o čemu će
kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
VI – Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u prijemnoj kancelariji
Opštinske uprave Rudo ili poštom, na adresu: Opština Rudo – Komisija za
sprovođenje postupaka po Javnom konkursu za popunjavanje upražnjenog
radnog mjesta, Ul. đenerala D.D. Mihailovića br. 41, Rudo. Osoba zadužena
za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Slađana Pušonjić,
šef Odsjeka za opštu upravu i društvene djelatnosti, kontakt telefon: 058/711-
164.
VII – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs za vrijeme trajanja roka za prijavu biće objavljen i na
zvaničnoj veb-stranici Opštine Rudo.
Broj: 02-120-2/20
12.6.2020. godine Načelnik opštine,
Rudo Rato Rajak, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.07.2020

Datum objave: 19.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.