fbpx

Samostalni stručni saradnik za stambeno komunalne poslove Šamac

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Šamac

Samostalni stručni saradnik za stambeno komunalne poslove Šamac

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA ŠAMAC
KRALjA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 4
76 230 ŠAMAC

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Opštinsku upravu Opštine Šamac

I – U Opštinsku upravu Opštine Šamac prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika u Odjeljenju za stambeno komunalne poslove na radno mjesto:
– samostalni stručni saradnik za stambeno komunalne poslove ………… 1 (jedan) izvršilac
– Kategorija radnog mjesta: opštinski službenik pete kategorije
– Zvanje: Samostalni stručni saradnik trećeg zvanja

II – Opis poslova
Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za stambeno komunalne poslove:
-vodi upravni postupak i priprema nacrte rješenja u postupku po zahtjevima za korištenje javne površine,
– u postupku po službenoj dužnosti, utvrđuje osnov za naplatu komunalnih taksi i naknada i priprema nacrte rješenja kojima utvrđuje obaveze obveznicima komunalnih taksi i naknada,
– vodi upravni postupak u oblasti dodjele, zamjene, otkupa stanova i postupak deložacije,
– vodi evidenciju o korišćenju stanova u vlasništvu Opštine Šamac,
– provodi postupak registracije zajednice etažnih vlasnika stambenih zajednica,
– prati propise i izrađuje nacrte i prijedloge odluka i akata koje donosi načelnik opštine i Skupština iz djelokruga rada odjeljenja,
– priprema i izrađuje Program zajedničke komunalne potrošnje,
– priprema i izrađuje informacije i izvještaje, te daje prijedlog za poboljšanje u oblasti koju prati,
– aktivno učestvuje u poslovima i radnim zadacima upravljanja razvojem, na poslovima strateškog planiranja, implementacije i vrednovanja i ažuriranja Strategije,
– vrši i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika odjeljenja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi
-Visoka stručna sprema, završen fakultet tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru.

V– Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova:
1. svjedočanstvo o završenoj visokoj stručnoj spremi,
2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 68/11, 85/11 i 7/15),
3. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo od najmanje godinu dana u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
4. uvjerenja škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta (foto-kopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– foto-kopiju lične karte.
Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
v) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (član 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ‘’Službeni glasnik RS’‘, broj 97/16).
Ispunjavanje drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na Konkurs.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, kao i ovjerene izjave da:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
v) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (član 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ‘’Službeni glasnik RS’‘, broj 97/16) i
g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VI – Rok za podnošenje prijave i ostale informacije
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se nalazi na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i u Opštinskoj upravi Šamac – šalter sala.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručan potpis.
Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili poštom na adresu: Opština Šamac ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 4, 76230 Šamac, sa naznakom Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Šamac.
Javni konrus biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ Banja Luka i ‘’Službenom glasniku Republike Srpske’‘.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o Javnom konkursu je Srđan Smiljanić, samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne poslove, poslove sa odborom za žalbe i opšte upravne poslove, kontakt telefon 054 620-230.
O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obavješteni.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 15.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.