fbpx

Samostalni stručni saradnik za urbanističko-građevinske poslove Derventa

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Derventa

Samostalni stručni saradnik za urbanističko-građevinske poslove Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA DERVENTA
TRG OSLOBOĐENjA 3
74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Derventa

I – U Opštinsku upravu Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika :
1. U Odjeljenje za prostorno uređenje:
Samostalni stručni saradnik za urbanističko-građevinske poslove …………jedan izvršilac
Kategorija radnog mjesta: peta, zvanje službenika: drugo zvanje.

2. U Odjeljenje za finansije:
stručni saradnik za odobravanje plaćanja i poravnanja uplata ………. jedan izvršilac
Kategorija radnog mjesta: sedma, zvanje službenika drugo.

II – OPIS POSLOVA
-Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za urbanističko-građecvinske poslove : vrši utvrđivanje usklađenosti projektne dokumentacije sa izdatim lokacijskim uslovima, izrađuje urbanističko-tehničke uslove za građenje jednostavnih građevinskih objekata i objekata komunalne infrastrukture, učestvuje u izradi stručnog mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova za građenje jednostavnih građevinskih objekata i objekata komunalne infrastrukture van područja pokrivenog planom,, rukuje i čuva plansku projektnu dokumentaciju, izrađuje izvode iz planova obavlja poslove vezane za parcelaciju i kompletiranje građevinskog zemljišta, obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odjeljenja.

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za odobravanje plaćanja i poravnanja uplata: vrši sva plaćanja kroz sistem trezorskog poslovanja za potrebe opštinske uprave i ostalih budžetskih korisnika, svakodnevno prikuplja, razvrstava i odlaže sve bankovne izvode, vrši poravnanje i usaglašavanje sa bankama, svakodnevno vodi evidenciju o raspoloživim sredstvima na žiro računima i o ostvarenom prilivu budžetskih sredstava , unosi u sistem trezora dobavljače za opštinsku upravu i ostale budžetske korisnike, vrši kontrolu realizacije zahtjeva i o tome obavještava ovlašćeno lice opštinske uprave i budžetske korisnike (izvještaj o prethodnim plaćanjima),
koristi aplikaciju trezora opštine, prijava i odabir rada u okviru svojih ovlašćenja, protokoliše i odlaže trezorske obrasce sa odgovarajućom knjigovodstvenom dokumentacijom za opštinsku upravu, zaprima, protokoliše, kontroliše i odlaže zahtjeve i obrasce ostalih korisnika u okviru trezorskog poslovanja, priprema podatke za usaglašavanje obaveza sa dobavljačima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III- OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine
-da je stariji od 18 godina ,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost ,
-da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa
-da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi.

IV – POSEBNI USLOVI
Posebni uslovi za radno mjesto pod I-1. :
Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, posebni uslovi su: VSS, diplomirani inženjer građevinarstva ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent , najmanje dvije ( 2 ) godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

Posebni usllovi za radno mjesto pod I-2.
Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, posebni uslovi su: SSS , matematički tehničar, matematičko – fizičko računarska škola, IV stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

V – POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:
-diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi za radno mjesto pod I-1. odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi pod I-2. (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi , u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili -rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/11, 85//11 i 7/15).
-isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže :
– foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine ,
– foto-kopiju lične karte
Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
v) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prijem službenika, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Ukoliko više kandidata na rang listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca , kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova 30. 39. i 60. navedenog Zakona.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji kao i ovjerene izjave:
a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), i
g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove , pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata , da dostavi tražene dokaze.

VI – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici Opštine Derventa http://WWW.derventa.ba
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene , uz obavezan svojeručni potpis.
Neblagovremene , nepotpune , nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene .

Prijave se mogu dostaviti lično ( prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: OPŠTINA DERVENTA – NAČELNIK OPŠTINE, ul Trg oslobođenja broj 3. Derventa, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Derventa“.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glasu Srpske“ i u „Službenom glasniku Republike Srpske“
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja
Javni konkurs će se objaviti i u „Derventskom listu“ i na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.
Kontakt osoba: Nada Đurić , tel. broj 053/315-107.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.