fbpx

Samostalni stručni saradnik za urbanizam Milići

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava opštine Milići

Samostalni stručni saradnik za urbanizam Milići

OPIS RADNOG MJESTA
samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) i člana 68. Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 5/17, 10/17 i 2/19), Načelnik opštine Milići r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Milići

I – U Opštinsku upravu Opštine Milići prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme:

Samostalni stručni saradnik za urbanizam, 1 službenik
Radno mjesto pete kategorije, trećeg zvanja

II – Opis posla
Opis posla za radno mjesto samostalni stručni saradnik za urbanizam, utvrđen je u članu 14. tačka 3.2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 4/17, 7/17, 8/17, 3/18, 3/19 i 10/19).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi
U radni odnos može se primiti lice pod sljedećim opštim uslovima:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;
5. da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi
četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, diplomirani inženjer arhitekture ili diplomirani inženjer drugih nauka tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi.

V – Potrebna dokumenata
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Opštine Milići, a može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave Opštine Milići.
Uz prijavu kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i
4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona sastavni su dio prijave na javni konkurs.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostavlja samo izabrani kandidat.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat prilaže foto-kopije:
-diplome o završenoj stručnoj spremi;
-isprave kojim se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
-uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit, ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi, u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.68/11, 85/11 i 7/15).

VI – Postupak izbora
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, konkursna Komisija će obaviti intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem pošte i putem internet stranice Opštine Milići.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz poglavlja III, tačke 4, 5. i 6. Konkursa, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

VII – Rok za podnošenje prijava i objavljivanje Konkursa
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Opštine Milići.
U slučaju da Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Marina Mišić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, kontakt telefon br. 056/745-211.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u Šalter sali Opštinske uprave Opštine Milići ili putem pošte, na adresu: Opštinska uprava Opštine Milići, Jovana Dučića br. 2, 75 446 Milići, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Milići.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.01.2020

Datum objave: 16.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.