fbpx

Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada Bijeljine

Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine Bijeljina

Gradonačelnik Bijeljine, na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima
i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika
o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 42/17), raspisuje
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u
Gradsku upravu Grada Bijeljine
I – U Gradsku upravu Grada Bijeljine prima se u radni odnos u statusu
službenika, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine:
– samostalni stručni saradnik za zaštitu životne
sredine ……………………………………………………………………….1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova: radi na izradi mjesečnih i godišnjih planova iz djelokruga
svog rada, učestvuje u izradi programa zaštite i unapređenja životne sredine na
području grada, a u skladu sa Republičkom strategijom zaštite, učestvuje u izradi posebne tenderske dokumentacije u oblasti zaštite životne sredine, učestvuje
u projektu preduzimanja potrebnih mjera za realizaciju programa sanitarne zaštite izvorišta vode za piće “Grmić”, preduzima potrebne radnje za realizaciju
ugovorenih projekata u oblasti zaštite životne sredine i vrši nadzor, radi na izradi informacija i analiza o stanju zaštite životne sredine, obavlja poslove vezane za zaštitu od akcidentnih ekoloških situacija, od štetnih i opasnih materija,
obavlja poslove praćenja kvaliteta vazduha, nivoa buke i vibracije, predlaže
primjenu tehničkih i organizacionih metoda smanjenja stvaranja emisija buke
i vibracija, obezbjeđuje prikupljanje, obradu, publikovanje rezultata mjerenja
zagađenosti vazduha, inicira izradu katastra zagađivača vazduha na području
grada i dostavlja podatke nadležnom ministarstvu, informiše javnost o zaštiti
životne sredine, uključujući i informacije o opasnim materijama, inicira i učestvuje u izradi akcionog plana zaštite kvaliteta vazduha za područja u kojima su
prekoračene granične vrijednosti, sprovodi upravni postupak i priprema prvostepena rješenja iz oblasti zaštite životne sredine, a na osnovu Zakona o zaštiti
životne sredine, ostvaruje saradnju sa inspektorom za ekologiju, Odjeljenjem
za prostorno uređenje, prati zakonsku regulativu iz oblasti zaštite životne sredine i predlaže njeno poboljšanje, učestvuje u izradi prijedloga opštih i pojedinačnih akata i drugih odluka iz ove oblasti, vodi kompletan postupak izdavanja
ekoloških dozvola i revizije ekoloških dozvola, vrši nadzor nad realizacijom
LEAP-a, učestvuje u postupcima izdavanja dozvola za djelatnosti koje imaju
direktan uticaj na životnu sredinu, dostavlja godišnje izvještaje o izdatim ekološkim dozvolama i registar zagađivača nadležnom ministarstvu, vrši uviđaj na
terenu na snimanju postojećeg stanja i sačinjava zapisnik, inicira i učestvuje
u izradi katastra zagađivača voda, obavlja i druge poslove po naređenju šefa
Odsjeka i načelnika Odjeljenja
Odgovornost: odgovoran je za zakonitost, blagovremenost i kvalitetno
izvršavanje poslova koji su mu povjereni, odgovoran je za pravilnu kontrolu
i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu oblast rada, odgovoran je za
pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovoran je za
ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i
načelniku Odjeljenja.
Kategorija: peta kategorija.
Zvanje: samostalni stručni saradnik prvog zvanja.
III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u
skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16).
IV – Posebni uslovi:
– VSS – završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka,
tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni
ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.
Izuzetno, status gradskog službenika može steći lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u gradskoj
upravi, ukoliko u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja položi stručni ispit
za rad u gradskoj upravi. Ukoliko ne položi stručni ispit za rad u gradskoj
upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.
V – Potrebna dokumenta
Prijava na Konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu, koji
je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike
Srpske, kao i na internet stranici Grada Bijeljine, a može se preuzeti i u
Gradskoj upravi Grada Bijeljine (prijemna kancelarija).
Na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, položenom stručnom ispitu, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom), kao i posebne
izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13) Zakona o službenicima i namještenicima
u organima jedinice lokalne samouprave precizirano da službeniku prestaje radni
odnos, pored ostalog, i u slučaju ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na Javni konkurs kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
1) uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine,
2) diplome o završenoj stručnoj spremi,
3) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od
šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa
Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
4) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
5) dokaz o poznavanju rada na računaru.
Dokazi – kopije dokumenta uz prijavu dostavljaju se na jednom od jezika
koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u
roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, t. 4), 5), 6) i 7) ovog konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da
kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po
broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija
obaviće intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem
upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao
i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.
VI – Rok, mjesto, način podnošenja prijave i druge informacije relevantne za Javni konkurs
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku
Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude
objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske
uprave Grada Bijeljine (prijemna kancelarija), svakim radnim danom od 7 do
15 časova, ili poštom, na adresu: Gradonačelnik Bijeljine, Trg kralja Petra I
Karađorđevića br. 1, 76 300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs
za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu
Grada Bijeljine).
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt
telefon: 055/233-186.
Javni konkurs sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17).
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati
kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih
invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi
ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o
II OGLASNI DIO – Broj 72 22.7.2020.
ispunjavanju uslova iz čl. 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida
i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Broj: 02-120-158/20
13.7.2020. godine Gradonačelnik,
Bijeljina Mićo Mićić, s.r.

Izvor: Službeni Glasnik Republike Srpske broj 72 od 22.07.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.08.2020

Datum objave: 23.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.