fbpx

Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Bijeljina

Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
Gradonačelnik Grada Bijeljina, na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16) i člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 42/17), r a s p i s u j e

J A V N I К O N К U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada Bijeljina

I – U Gradsku upravu Grada Bijeljina prima se u radni odnos, u statusu službenika, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine:
samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine………….1 izvršilac

II – Opis poslova:
Opis poslova: radi na izradi mjesečnih i godišnjih planova iz djelokruga svog rada, učestvuje u izradi programa zaštite i unapređenja životne sredine na području Grada, a u skladu sa Republičkom strategijom zaštite, učestvuje u izradi posebne tenderske dokumentacije u oblasti zaštite životne sredine, učestvuje u projektu preduzimanja potrebnih mjera za realizaciju programa sanitarne zaštite izvorišta vode za piće “Grmić”, preduzima potrebne radnje za realizaciju ugovorenih projekata u oblasti zaštite životne sredine i vrši nadzor, radi na izradi informacija i analiza o stanju zaštite životne sredine, obavlja poslove vezane za zaštitu od akcidentnih ekoloških situacija , od štetnih i opasnih materija, obavlja poslove praćenja kvaliteta vazduha, nivoa buke i vibracije, predlaže primjenu tehničkih i organizacionih metoda smanjenja stvaranja emisija buke i vibracija, obezbeđuje prikupljanje,obradu, publikovanje rezultata mjerenja zagađenosti vazduha, inicira izradu katastra zagađivača vazduha na području Grada i dostavlja podatke nadležnom ministarstvu, informiše javnost o zaštiti životne sredine , uključujući i informacije o opasnim materijama, inicira i učestvuje u izradi akcionog plana zaštite kvaliteta vazduha za područja u kojima su prekoračene granične vrijednosti, provodi upravni postupak i priprema prvostepena rješenja iz oblasti zaštite životne sredine a na osnovu Zakona o zažštiti životne sredine, ostvaruje saradnju sa inspektorom za ekologiju, Odjeljenjem za prostorno uređenje, prati zakonsku regulativu iz oblasti zaštite životne sredine i predlaže njeno poboljšanje, učestvuje u izradi prijedloga opštih i pojedinačnih akata i drugih odluka iz ove oblasti, vodi kompletan postupak izdavanja ekoloških dozvola i revizije ekoloških dozvola, vrši nadzor nad realizacijom LEAP-a, učestvuje u postupcima izdavanja dozvola za djelatnosti koje imaju direktan uticaj na životnu sredinu, dostavlja godišnje izvještaje o izdatim ekološkim dozvolama i registar zagađivača nadležnom ministarstvu, vrši uviđaj na terenu na sžnimanju postojećeg stanja i sačinjava zapisnik, inicira i učestvuje u izradi katastar zagađivača voda, obavlja i druge poslove po naređenju šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja

Odgovornost: odgovoran je za zakonitost, blagovremenost i kvalitetno izvršavanje poslova koji su mu povjereni, odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu oblast rada, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja
Кategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik prvog zvanja

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Кonkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi:
VSS – završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka, tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru,

Izuzetno status gradskog službenika može steći lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi ukoliko u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi. Ukoliko ne položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi u roku od šest mjeseci prestaje mu radni odnos.

V – Potrebna dokumenta:
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici Grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Bijeljina (prijemna kancelarija).

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, položenom stručnom ispitu, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, precizirano da službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
2) diplomu o završenoj stručnoj spremi;
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
4) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
5) dokaz o poznavanju rada na računaru.

Dokazi – kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Кonkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavješetenja Кonkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog Кonkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Кonkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Кonkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Кonkursne komisije, biće odbačene zaključkom.

VI – Rok, mjesto, način podnošenja prijave i druge informacije releventne za javni konkurs:
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Кonkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 07 do 15 časova ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik Grada Bijeljina, Trg Кralja Petra I Кarađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada Bijeljina).
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-186.
Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 42/17).

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članom 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Broj: 02-120-158/20

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.08.2020

Datum objave: 22.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.