fbpx

Sanitarni inspektor u Službi za inspekcijske poslove Tuzla

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), a na zahtjev Grada Tuzla, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Tuzla

Sanitarni inspektor u Službi za inspekcijske poslove Tuzla

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (”Službene novine
TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), a na zahtjev Grada Tuzla, Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Gradu Tuzla

Radno mjesto:
– Sanitarni inspektor u Službi za inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast; preduzima
propisane mjere na otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nedostataka; odgovoran za blagovremeno
pokretanje, vođenje i okončavanje postupaka inspekcijskog nadzora, uz donošenje odgovarajućih
upravnih akata te blagovremeno arhiviranje okončanih predmeta; vrši kontrolu naređenih mjera i
određuje rokove za izvršenje rješenja i izvršava rješenja u skladu sa zakonom i posebnim
propisima; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka;
učestvuje u prekršajnom postupku kod nadležnog suda i u drugim slučajevima po izdatom
prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka; odgovoran je za pokretanje
postupka izvršenja po izdatim prekršajnim nalozima u slučaju njihovog neplaćanja; vodi evidenciju
o izvršenim inspekcijskim nadzorima i upravnim predmetima, kao i druge vrste evidencija po nalogu
neposrednog rukovodioca u pisanom ili elektronskom obliku; odgovoran je za zakonito, ažurno,
blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti, te blagovremeno arhiviranje
okončanih predmeta; priprema i izrađuje nacrte i prijedloge gradskih propisa i drugih akata; podnosi
izvještaje glavnom inspektoru o svom radu mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje; nosi
službeno odijelo ili drugu identifikacionu oznaku (prsluk) za vrijeme vršenja poslova inspekcijskog
nadzora; postupa po usmenim i pisanim nalozima za vršenje inspekcijskog nadzora izdatim od
strane glavnog inspektora ili pomoćnika gradonačelnika; po potrebi upravlja službenim, putničkim
motornim vozilom; dužan je povjerene poslove obavljati u skladu sa zakonom, drugim propisima,
općim aktima i pravilima struke; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca .
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u Tuzlanskom kantonu
i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:
– VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – zdravstvene ili sanitarne struke,
– najmanje 3 godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
– položen stručni ispit u struci (obavezno upisati naziv, broj, datum i izdavaoca uvjerenja u dijelu
prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“),
– položen vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum i
izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim
konkursom“),
– poznavanje rada na računaru.
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja
u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima
iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu, Trg
Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu
dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa
mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi.
Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije
diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo
na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o
svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u
„Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“ Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Tuzla
sa pozivom na broj: 11-30-8-111/21 ”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2021

Datum objave: 03.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.