fbpx

Saradnik disciplinskih tužilaca Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u skladu sa čl. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30 i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje pozicije uposlenika u Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Saradnik disciplinskih tužilaca Sarajevo

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u skladu sa čl. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30 i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicije uposlenika u

Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća

Bosne i Hercegovine

 • Saradnik disciplinskih tužilaca

Broj oglašene pozicije: 009/21

Broj izvršilaca: 1

Status: Uposlenik, ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Probni rad: 3 mjeseca

Mjesto rada: Sarajevo

Rok za prijave: 25.02.2021. godine

Opis poslova:

 • Poduzima širok raspon administrativnih poslova i drugih aktivnosti tehničke podrške radu Ureda disciplinskog tužioca u osiguranju nezavisnog, nepristranog i profesionalnog pravosuđa u BiH, što uključuje:

Poslovi iz djelokruga nadležnosti Ureda:

 • vrši prijem, sortiranje i otpremu pošte UDT-a;
 • prima, pregleda i evidentira u bazi podataka sve pritužbe na rad sudija i tužilaca, te prati i evidentira u bazi podataka sve promjene statusa pritužbi;
 • na osnovu podnesenih pritužbi formira UDT spise i daje ih u rad / signira, te vrši arhiviranje okončanih predmeta UDT-a;
 • priprema i dostavlja podnosiocima pritužbi potvrde o prijemu pritužbi;
 • odgovara na telefonske pozive podnosilaca pritužbi,
 • obavlja poslove usmenog i pismenog prevođenja sa engleskog na jezike u BiH i obrnuto, a po ukazanoj potrebi, koordinira sa nadležnim odjelom Sekretarijata, radi pružanja prevodilačkih usluga UDT-u;
 • ažurira podatke i informacije na internet stranici UDT-a;

Podrška radu disciplinskih tužilaca:

 • pruža podršku disciplinskim tužiocima u radu na pojedinačnim predmetima (pretraživanja, transkripti, popis dokaza);
 • učestvuje u pripremi nacrta tužilačkih akata u pojedinačnim predmetima;
 • obavlja poslove zapisničara u pojedinačnim predmetima i na sastancima UDT-a;

Drugi poslovi:

 • Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog disciplinskog tužioca i njegovih/njenih zamjenika sukladno radnom mjestu, svrsi i nivou odgovornosti i stručnosti

Pored opštih uslova propisanih članom 10., kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH,  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:  

 • SSS ili VŠS;
 • najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Osnovno znanje i razumijevanje nadležnosti VSTV-a BiH;
 • Napredni nivo znanja engleskog jezika;
 • Napredni korisnički nivo u korištenju računara, posebno MS Word-a, MS Excel-a, e-maila, interneta i baza podataka; Srednji korisnički nivo izrade multi-medijskih prezentacija i ažuriranja web stranice UDT-a; Osnovni korisnički nivo u izradi i korištenju baza podataka;

Potrebne kompetencije

1.1. Kontinuirano stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje posla

1.4  Integritet

2.1. Poduzimanje inicijative

3.1. Izgradnja konstruktivnih radnih odnosa s kolegama

4.2. Jasno prenošenje ideja, činjenica i instrukcija

5.3. Obraćanje pažnje na detalje

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
 • Original ili ovjerena kopija diplome/svjedočanstva ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome/svjedočanstva), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma/svjedočanstvo mora biti nostrifikovana/o (dokaz o nostrifikaciji); i
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF). Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

Napomena:

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/05 i 12/09), izabrani kandidat s rang liste uspješnih kandidata bit će predmet sigurnosnog provjeravanja prije okončanja postupka izbora najuspješnijeg kandidata.

U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka, neće se primiti u radni odnos kandidat kod kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem) ili putem pošte na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Ul. Kraljice Jelene 88

71000 Sarajevo

Fax: +387 (0) 33 707 550

sa naznakom:

„Prijava na javni oglas broj 009/21“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat i Ured disciplinskog tužioca VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  009/21 mora biti naveden.

Rok za prijave: 25.02.2021. godine.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 11.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.