fbpx

Saradnik Mostar

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Saradnik Mostar

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko – neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Upravnog odbora Univerziteta broj: 100 – 1243/20 od 15.6.2020. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

K O N K U R S

za izbor/reizbor u zvanje uz zasnivanje radnog odnosa

I

 1. Saradnik – područje Tehničke nauke, polje Računarstvo i informatika, grana Softverski inžinjering na Fakultetu informacijskih tehnologija – 1 izvršilac
 2. Saradnik – područje Prirodne nauke, polje Matematika, grana Primjenjena matematika na Fakultetu informacijskih tehnologija – 1 izvršilac

II

OPIS POSLOVA:

SARADNIK /asistent ili viši asistent/

 • priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika,
 • pomaže nastavniku u pripremi naučno – nastavnog procesa,
 • obavlja konsultacije sa studentima,
 • učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom,
 • priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina,
 • radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena,
 • učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.

III

Za poziciju 1. i 2. (viši asistent) 

 • Biografiju (CV),
 • Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne oblasti,
 • Potvrda o prosjeku ocjena za I i za II ciklus ili uvjerenje o položenim ispitima za I i za II ciklus,
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Dokument pod rednim brojem 4 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

Za poziciju 1. i 2. (asistent)  

 • Biografiju (CV),
 • VSS, VII stepen, završen fakultet ili diploma Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova,
 • Uvjerenje o položenim ispitima ili potvrda fakulteta o prosječnoj ocjeni u toku studija,
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

NAPOMENA:

 • kandidati koji budu dostavili urednu dokumentaciju, bit će testirani.

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora.  Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.  Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

IV

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

SJEVERNI LOGOR b.b.

88 104 Mostar

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:  

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika

u zvanje i pozicije na koju se konkuriše – NE OTVARATI)

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.   Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Dnevni list” i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.07.2020

Datum objave: 29.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.