fbpx

Šef Grupe za razvoj i kontrolu kvaliteta proizvoda u Sektoru za proizvodnju, remont i kontrolu kvaliteta proizvoda Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije

Šef Grupe za razvoj i kontrolu kvaliteta proizvoda u Sektoru za proizvodnju, remont i kontrolu kvaliteta proizvoda Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12,
99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i
člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja
državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva
energije, rudarstva i industrije, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije

Radno mjesto:
FEDERALNA DIREKCIJA ZA NAMJENSKU INDUSTRIJU
– Šef Grupe za razvoj i kontrolu kvaliteta proizvoda u Sektoru za proizvodnju,
remont i kontrolu kvaliteta proizvoda – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: rukovodi Grupom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 80.
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije. (Član 80. „Unutrašnjom organizacionom jedinicom grupom rukovodi šef. Šefovi
organizacionih jedinica kojima je povjereno rukovođenje jedinicom ovlašteni su da:
neposredno organizuju vršenje poslova u organizacionoj jedinici, dodjeljuju službenicima
i namještenicima poslove u rad, daju upute za vršenje pojedinih poslova, osiguravaju
blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova u organizacionoj jedinici u kojoj
rukovode, da redovno (svakodnevno) pismeno ili usmeno informišu pomoćnika direktora
koji rukovodi sektorom u čijem se sastavu nalazi unutrašnja oranizacijska jedinica, da
predlažu pomoćniku direktora preduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih
problema i da postupe po svim nalozima i zahtjevima pomoćnika direktora i da
neposredno obavljaju najsloženije poslove iz nadležnosti organizacionie jedinice kojom
rukovode“) Neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Grupe, i to: nadzire izradu
i zaštitu dokumentacije za razvoj novih proizvoda i tehnologija za proizvodnju NVO;
koordinira aktivnosti u postupku donošenja podzakonskih akata koji regulišu oblast
razvoja i kvaliteta prizvoda; učestvuje u izradi planova istraživanja i razvoja sredstava
NVO u razvoju; nadzire realizaciju programa završnih ispitivanja sredstava NVO;
učestvuje u realizaciji završnih ispitivanja i obavlja druge poslove koje mu odredi
rukovodilac Sektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.485,00 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba
nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, mašinski, elektrotehnički, prirodno – matematički – odsjek hemije ili
tehnološki fakultet
– najmanje 4 (četiri) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne
spreme
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web
stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante
Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba.)
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja
nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju
od polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od daljnje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni
način bit će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti
i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije,
sa pozivom na broj: 07-30-8-21/21”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 15.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.