fbpx

Šef ispostave Livno

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ – Uprava za šumarstvo

Šef ispostave Livno

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj
1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva HBŽ – Uprava za šumarstvo objavljuje;

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ
– Uprava za šumarstvo

03/730

– Šef ispostave Livno – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova. Rukovodi ispostavom sa ovlaštenjima utvrđenim u čl.18.Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu (čl.18. Rukovoditelji temeljnih ustrojbenih jedinica neposredno rukovode temeljnom
ustrojbenom jedinicom za koju su zaduženi i u tom pogledu organiziraju vršenje svih poslova iz
nadležnost te jedinice; raspoređuju poslove na službenike i namještenike i daju im upute o
načinu vršenja poslova; osiguravaju pravodobno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz
nadležnosti ustrojbene jedinice kojom rukovode; redovito upoznaju ministra o stanju i
problemima u svezi vršenja poslova iz nadležnosti ustrojbene jedinice; predlažu poduzimanje
potrebitih mjera; vrše najsloženije poslove iz nadležnosti ustrojbene jedinice; izvršavaju poslove
po nalogu ministra i odlučuju o pitanjima za koja su ovlašteni posebnim rješenjem ministra.
Rukovoditelji temeljnih ustrojbenih jedinica za vršenje poslova iz stavka 2. ovog čl. neposredno
odgovaraju ministru.
Neposredno vrši sljedeće poslove: organizira cjelokupan rad ispostave na čuvanju i zaštiti šuma
u državnom privatnom vlasništvu; dužan je provoditi zakonske i podzakonske propise iz oblasti
šumarstva; rukovodi, organizira i nadzire rad u ispostavi Livno; predlaže raspodjelu čuvarskih
rajona na području djelovanja ispostave; vrši raspoređivanja čuvara šuma po čuvarskim
rajonima, te po potrebi i njihovu zamjenu na određenim rajonima; nadzire i kontrolira
primopredaju čuvarskih rajona; povremeno izvršava pregled službenih knjiga kontrolnih lugara i
čuvara šuma, pri čemu će upisati svoje primjedbe i upustva i sve to ovjeriti potpisom; obvezan
je povremeno organizirati savjetovanje čuvara šuma po općinama ili na razini ispostave na
kojima će ukazivati na greške i propuste u radu, saslušati mišljenja čuvara šuma i o svemu dati
jasna upustva i zadatke; prati granice i strukturu šuma područja djelovanja ispostave; organizira
i daje neposredna zaduženja na izvršavanju poslova integralne zaštite šuma i gospodarenja
privatnim šumama; provodi zakonske i podzakonske propise koji se odnose na zaštitu šuma i
planove gospodarenja privatnim šumama; obavlja stručne poslove glede gospodarenja
privatnim šumama,obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz Zakona ili po nalogu
direktora; za svoj rad odgovoran je direktoru
Posebni uvjeti
– VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen
šumarski fakultet,
– najmanje 5 ( pet) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
-položen ispit općeg znanja (stručni-upravni ispit)
Uvjeti: pored posebnih uvjeta navedenih u internom oglasu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz članka 35 Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe
u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII.
stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna
mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje
se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje
su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora
prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti,
morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u
javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine).
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu)
položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika za
vrijeme i nakon objave internog oglasa;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se
naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
U okviru internog oglasa ne polaže se ispit općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web
stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu internog oglasa.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje
natječajne procedure.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima internog
oglasa, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta internog oglasa.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave internog oglasa
na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ- Uprava za šumarstvo sa
pozivom na br. 03/730 »

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/04_april/03_730_minist_poljop_sumarstvo_hbz.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.04.2019

Datum objave: 19.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.