fbpx

Šef Kancelarije za konkurenciju u Mostaru

Ovaj oglas je istekao

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje INTERNI OGLAS

Šef Kancelarije za konkurenciju u Mostaru

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, raspisuje

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine

KANCELARIJA ZA KONKURENCIJU U MOSTARU

1/01 Šef Kancelarije za konkurenciju u Mostaru

Opis poslova i radnih zadataka: Koordinira radom Kancelarije, odgovoran je za organizovanje i obavljanje poslova iz nadležnosti Kancelarije, raspoređuje poslove na državne službenike i zaposlenike i daje bliže upute o načinu obavljanja tih poslova, osigurava pravovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Kancelarije, redovno usmeno ili pismeno upoznaje predsjednika Konkurencijskog vijeća o stanju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova predlažući mjere za njihovo rješavanje, postupa prema nalozima predsjednika Konkurencijskog vijeća, odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Kancelarije, učestvuje u izradi zakonskih i podzakonskih akata i informativnih, analitičkih i drugih materijala iz nadležnosti Konkurencijskog vijeća, određuje neposredne zadatke izvršiocima u Kancelariji, prati njihov rad i pomaže u izvršavanju složenih radnih zadataka vezanih za zaštitu tržišne konkurencije, vrši izradu propisa, informacija, analiza i drugih materijala vezanih za konkretne slučajeve (izrada propisa, informacija, analiza i drugih materijala), obezbjeđuje kvalitetno administriranje pošte i arhiva, brine oko prostornih i higijensko – tehničkih uslova rada u Kancelariji, učestvuje u utvrđivanju i realizaciji ciljeva i pokazatelja učinka iz svoje nadležnosti, vrši nadzor nad provođenjem programa, projekata i aktivnosti za koje je nadležan, utvrđuje rizike i upravlja rizicima iz svoje nadležnosti, vrši popis i mapiranje poslovnih procesa iz svoje nadležnosti, učestvuje u donošenju novih i ažuriranju postojećih internih procedura iz svoje nadležnosti, osigurava da dokumentacija omogućava praćenje svake finansijske ili nefinansijske transakcije ili događaja od početka, tokom i do završetka, s ciljem omogućavanja rekonstrukcije svake pojedinačne aktivnosti i njenog odobravanja, unapređuje načine obavljanja poslovanja u smislu ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti, vrši stalno praćenje svih elemenata kontrole kako bi se preduzele aktivnosti protiv neefektivnih i neefikasnih sistema internih kontrola i obavlja druge poslove iz nadležnosti Kancelarije po nalogu predsjednika. Za svoj rad odgovara predsjedniku Konkurencijskog vijeća, kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema- ekonomski ili pravni fakultet – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova; stručni upravni ispit; najmanje četiri godine radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – šef unutrašnje organizacione jedinice

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Mostar

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine

Napomena za sve kandidate:

–      Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavlјene na interni oglas sastoji od intervjua.

–      Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

–      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidlјivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–      Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od opštih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti na oglašeno radno mjesto, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–      dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–      uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

–      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–      dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

–      dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika.

 

II Svojeručno potpisan:

–       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlјa samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na slјedeća dokumenta koja ne treba dostavlјati, jer ista ne mogu služiti kao valјan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavlјati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državlјanstva i starosne dobi ne treba dostavlјati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državlјanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavlјati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavlјati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlјa samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavlјanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane nadležnog zavoda/fonda za PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde nadležnog zavoda/fonda za PIO/MIO gdje je navedena i razjašnjena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavlјati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavlјati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavlјanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valјani. Ne dostavlјati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravlјen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavlјanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 06.08.2020. godine, putem poštanske službe preporučenom pošilјkom na adresu:

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

„Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine”

71000 Sarajevo, Dubrovačka 6

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.08.2020

Datum objave: 29.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.