fbpx

Šef odjeljenja računovodstva

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/18) i člana 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kazneno-popravnom zavodu Bijeljina ( „Službeni glasnik RS, broj 43/21), po pribavljenoj saglasnosti ministra pravde na Odluku o raspisivanju javnog konkursa broj.08.030/120-1474/20, direktor Kazneno-popravnog zavoda Bijeljina, raspisuje JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Šef odjeljenja računovodstva

OPIS RADNOG MJESTA
Ministarstvo pravde
Kazneno-popravni zavod Bijeljina
Broj: 01-120 -45 /21

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/18) i člana 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kazneno-popravnom zavodu Bijeljina ( „Službeni glasnik RS, broj 43/21), po pribavljenoj saglasnosti ministra pravde na Odluku o raspisivanju javnog konkursa broj.08.030/120-1474/20, direktor Kazneno-popravnog zavoda Bijeljina, raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme :

Šef odjeljenja računovodstva ………1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH
7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

III Posebni uslovi:
Visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista, najmanje dvije godine radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, položen stručni ispit za rad u organima uprave, posjedovanje licence certifikovanog računovođe, poznavanje rada na računaru

IV Potrebna dokumenta:
Kandidat je dužan da podnese pisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom i uz prijavu da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
-uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja,
-diplomu o završenom fakultetu,
-potvrdu o radnom iskustvu,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-serifikat o stečenom profesionalno-stručnom zvanju sertifikovani računovođa
-ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji. Dokumenta se ne vraćaju.
Za kandidate koji ispune uslove konkursa vršiće se provjera radnih sposobnosti.
Provjeru radnih sposobnosti kandidata vršiće Komisija imenovana od strane direktora Zavoda.

V Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i Zavodu za zapošljavanje.
Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi o datumu provjere radnih sposobnosti.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI Prijave sa dokumentacijim se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul.Šabačkih đaka br.9. sa naznakom „ Prijava za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.08.2021

Datum objave: 21.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.