fbpx

Šef Odsjeka Centra za usluge građanima Lopare

Ovaj oglas je istekao

Načelnik opštine Lopare raspisuje JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Lopare

Šef Odsjeka Centra za usluge građanima Lopare

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika
o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 42/17) i čl. 67. i 88. Statuta Opštine Lopare (“Službeni glasnik opštine
Lopare”, broj 6/17), načelnik opštine Lopare raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u
Opštinskoj upravi opštine Lopare

I – Upražnjena pozicija:
1. šef Odsjeka Centra za usluge građanima ……………………………1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Lopare (“Službeni glasnik opštine
Lopare”, br. 14/17, 1/18, 6/18, 5/19, 7/19, 2/20, 5/20 i 6/20).
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva s dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi:
– četvorogodišnji studij društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
odnosno zvanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
V – Potrebna dokumenta
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac
broj 1), koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva uprave i
lokalne samouprave, na internet stranici Opštine Lopare i na info-pultu u
Prijemnoj kancelariji Opštine Lopare.
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
a) diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoku spremu
stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),
b) dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz
kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni
ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15).
2. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske i foto-kopiju lične karte ili
pasoša, a izjave da kandidat nije pod optužnicom Međunarodnog suda za
ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio
naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH, da nije
osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u
opštinskoj upravi, da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa
i da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva
s dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) sastavni su dio prijave i
kandidat ih potvrđuje svojim potpisom.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
u dnevnom listu “Nezavisne novine” i u “Službenom glasniku Republike
Srpske”.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je
Jovana Novaković, a kontakt telefon je 055/650-176.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za sprovođenje
postupka za prijem službenika obaviće ulazni intervju, o čemu će kandidati
biti blagovremeno obaviješteni.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Opštine Lopare ili poštom,
na adresu: Opština Lopare, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa, Ul.
cara Dušana, br. 143, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.
Broj: 02/1-014-119/20
10.12.2020. godine Načelnik opštine,
Lopare Rado Savić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 130

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.01.2021

Datum objave: 31.12.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.