fbpx

Šef Odsjeka u Odsjeku za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Gradiška

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 67, člana 68. stav (2) i čl. 77, 78. i 79. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 5. stav (2) tačka 1), člana 6, člana 7. st. (1) i (2) i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Gradiške (“Službeni glasnik grada Gradiška”, broj 3/21), gradonačelnik Gradiške raspisuje JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenog izvršilačkog radnog mjesta službenika u Gradskoj upravi Grada Gradiške

Šef Odsjeka u Odsjeku za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Gradiška

Na osnovu člana 67, člana 68. stav (2) i čl. 77, 78. i 79. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 5. stav (2) tačka 1), člana 6,
člana 7. st. (1) i (2) i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Gradiške (“Službeni glasnik grada Gradiška”, broj 3/21), gradonačelnik Gradiške raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenog izvršilačkog radnog mjesta
službenika u Gradskoj upravi Grada Gradiške

I – Radno mjesto za koje se raspisuje Javni konkurs
Javni konkurs se raspisuje za popunjavanje upražnjenog izvšilačkog
radnog mjesta službenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Grada
Gradiške: šef Odsjeka u Odsjeku za zaštitu životne sredine i energetsku efi kasnost, Odjeljenje za komunalne i stambene poslove – 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Rukovodi Odsjekom i odgovoran je za rad Odsjeka, organizuje rad službenika na tehničkim poslovima u Odsjeku, vrši nadzor nad realizacijom ugovora
o pružanju javnih vodnih usluga na području grada, u saradnji sa drugim odjeljenjima sprovodi politiku energetske efi kasnosti i zaštite životne sredine grada
Gradiške, učestvuje u izradi propisa koje donosi Skupština grada iz oblasti energetske efi kasnosti i zaštite životne sredine, prati obavljanje poslova iz djelokruga
rada Odsjeka koji se odnosi na energetsku efi kasnost i zaštitu životne sredine
i o problemima iz ovih oblasti informiše načelnika Odjeljenja, predlaže budžet
Odsjeka, inicira mjere za unapređenje stanja u oblasti energetske efi kasnosti i
zaštite životne sredine, prati parametre (KPI) prema kojima se mjeri uspješnost implementacije mjera, učestvuje u izradi plana javnih nabavki za Odjeljenje,
prati njihovu realizaciju, učestvuje u pripremi, izradi i verifi kaciji tenderske dokumentacije, prati realizaciju zaključenih ugovora iz nadležnosti Odjeljenja i
odgovoran je za iste, uspostavlja partnerske odnose institucija vlasti sa privatnim
sektorom s ciljem zelenog razvoja grada, blisko sarađuje sa ostalim odjeljenjima
Gradske uprave s ciljem formiranja prioritetnih aktivnosti i s ciljem razvoja grada
iz nadležnosti Odsjeka, izrađuje procedure iz nadležnosti Odjeljenja, učestvuje u
planiranju i realizaciji planova i programa za izgradnju i održavanje komunalne
infrastrukture u dijelovima koji se tiču energetske efi kasnosti i zaštite životne sredine, prati realizaciju projekata iz oblasti energetske efi kasnosti i zaštite životne
sredine, učestvuje u pripremi godišnjeg plana rada i izvještaja o radu Odjeljenja,
te izrađuje kvartalne operativne planove iz oblasti za koju je zadužen, učestvuje
u izradi gradskih propisa, informacija, analiza i izvještaja o radu, odgovara za
zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i obavlja i druge poslove
koji mu povjeri načelnik Odjeljenja.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je starije od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi.
IV – Posebni uslovi:
– četvorogodišnji studij, završen mašinski fakultet – diplomirani inženjer
mašinstva ili prvi ciklus studija odgovarajućeg smjera sa najmanje 240 ECTS
bodova ili ekvivalent,
– radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja – tri (3) godine, i
– stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
V – Potrebna dokumenta
Prijave na Konkurs podnose se na propisanom obrascu, koji se može
preuzeti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Grada Gradiške: www.
gradgradiska.com., na zvaničnoj stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave: Prijava na javni konkurs ili preuzeti lično u prijemnoj kancelariji broj
7 u Gradskoj upravi Grada Gradiške.
Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje dostavlja prijavu – prijavni obrazac sa ostalom
traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa.
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
3) nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
4) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi.
Gorenavedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni
konkurs – prijavnog obrasca.
Kao dokaz ispunjenosti posebnih uslova prilažu foto-kopije sljedećih
dokumenata:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjave kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od
šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave
u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) i
4) isprave da poznaje rad na računaru.
Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
1) potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat
radio ili radi, koji treba da budu precizni i detaljni, odnosno u kojima treba
da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv
II OGLASNI DIO – Broj 24 25.3.2021.
radnog mjesta, koje su stručne spreme poslovi na kojima je radio, odnosno
obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
2) pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve navedene
elemente potvrde ili uvjerenja.
Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje
je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj
srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.
VI – Konkursna komisija utvrđuje koje će se stručne osposobljenosti,
znanja i vještine provjeravati u izbornom postupku i način njihove provjere.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna
komisija obaviće intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, kao
i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat
u propisanom roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu
dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste
uspješnih kandidata da postupi u skladu sa odredbama ovog stava.
VII – Rok za podnošenje prijava
Prijave se dostavljaju lično ili preporučeno poštom, na adresu: Grad
Gradiška, Vidovdanska 1A, 78 400 Gradiška, prijemna kancelarija broj 7.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Kontakt osoba: Nemanja Vukelić, stručni savjetnik za ljudske resurse;
telefon br. 051/810-339.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i
dnevnom listu “Glas Srpske” Banja Luka.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-120-183/21
11.3.2021. godine Gradonačelnik,
Gradiška Zoran Adžić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 024

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 09.04.2021

Datum objave: 25.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.