fbpx

Šef Odsjeka – Uprava za administraciju i potporu Mostar

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona

Šef Odsjeka – Uprava za administraciju i potporu Mostar

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12) a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene
novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe
javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije
Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Agencija za
državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova
Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/ 549

Radno mjesto:
– Šef Odsjeka – Uprava za administraciju i potporu – Sektor za administraciju i Sektor za potporu – Odsjek za administraciju i potporu Neum
– – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: Organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka; raspoređuje
poslove na službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu obavljanja tih poslova;
osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti
Odsjeka; redovito usmeno ili pismeno upoznaje rukovoditelja osnovne organizacijske
jedinice u čijem sastavu se nalazi, o stanju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti,
problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje;
postupa po nalozima rukovoditelja osnovne organizacijske jedinice i obavlja najsloženije
poslove iz nadležnosti Odsjeka kojim rukovodi. Obavlja i druge poslove po nalogu
neposrednog rukovoditelja. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovoditelju.
Posebni uvjeti:
– VSS – pravne i upravne struke
– najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
a) “Visoka stručna sprema (VSS) podrazumijeva stečenu diplomu visokog obrazovanja
ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme,
odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja.
b) „Osoba sa završenim prvim ciklusom Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje
sa 180 ECTS bodova, može se postaviti isključivo na radno mjesto stručnog suradnika.”
Napomena: Sukladno Odluci o listi radnih mjesta, odnosno dužnosti za osobe koja su
predmet sigurnosne provjere u MUP-u HNŽ/K za koje je potrebno izdavanje dozvole za
pristup tajnim podacima iz BiH, broj: 02-01-36-1394/14 od 05.01.2015. godine, i broj:
02-01-04-1312/18 od 03.12.2018. godine, za naprijed navedeno radno mjesto, izabrani
kandidat će, prije postavljenja/zasnivanja radnog odnosa, biti podvrgnut sigurnosnim
provjerama za zasnivanje radnog odnosa i izdavanje dozvole za pristup podacima
određenog stupnja tajnosti sukladno Zakonu o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik
BiH“, br. 54/05 i 12/09), podzakonskim i drugim aktima, te kandidat kod kojeg se utvrde
sigurnosne smetnje neće biti postavljen na naprijed navedeno radno mjesto.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta
osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web
stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante
Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu
FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Sukladno članku 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u
HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K”, broj: 6/18) prednost pri upošljavanju pod jednakim
uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona. Kandidat koji ostvaruje pravo temeljem
članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ/K,
dužan je pored obvezne dokumentacije za prijavu na javni natječaj, dostaviti i dokaz o
ispunjavanju uvjeta iz navedenog Zakona.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz
natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu
unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa pozivom na broj:
2/549”
V. D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/05_maj/2_549_mup_hnk.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.06.2019

Datum objave: 05.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.