fbpx

Šef Odsjeka za gospodarstvo i poljoprivredu Tomislavgrad

Ovaj oglas je istekao

Općina Tomislavgrad

Šef Odsjeka za gospodarstvo i poljoprivredu Tomislavgrad

Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“,
broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12),
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine
Tomislavgrad, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Tomislavgrad

3/726

– Šef Odsjeka za gospodarstvo i poljoprivredu, -1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova:
Neposredno rukovodi Odsjekom s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 43. Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji (šef Odsjeka organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka,
raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu obavljanja tih
poslova, osigurava pravodobno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti
Odsjeka, redovito usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika Općinskog načelnika i tajnika o
stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i
predlaže mjere za njihovo rješavanje, odgovara za korištenje financijskih, materijalnih i
ljudskih resursa u Odsjeku, postupa po nalozima pomoćnika Općinskog načelnika i vrši
najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka. Za vršenje poslova iz stavka 2. ovoga članka,
šef Odsjeka odgovara rukovoditelju temeljne ustrojbene jedinice unutar koje se nalazi
Odsjek.) i neposredno obavlja slijedeće poslove: prati stručnu literaturu i propise vezane za
rad Odsjeka, nadzire poštivanje i provođenje zakonskih i drugih propisa u Odsjeku, prati
pojedinačno rad svakog državnog službenika i namještenika u Odsjeku, odgovara za
zakonitu, pravovremenu, potpunu, stručnu i racionalnu provedbu poslova, obavlja i druge
poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika za gospodarstvo i inspekciju.
Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju
ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i
sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog tijela uprave Općine Tomislavgrad, broj: 02-05-
1472/17 od 26.06.2017. godine, godine i to:
– VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;
ekonomski fakultet, agronomski fakultet, poljoprivredni fakultet ili drugi fakultet društvenog ili
tehničkog smijera,
– četiri (4) godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na na računalu.
Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine).
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može
se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. dokaz o poznavanju rada na računalu
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela
Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH,
www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra
se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno
obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima
javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana
od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Tomislavgrad, poz.na br. 38/19»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTORA
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.02.2019

Datum objave: 08.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.