fbpx

Šef pisarnice, Šef računovodstva Kantonalni sud u Zenici

Na zahtjev Kantonalnog suda u Zenici, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

Šef pisarnice, Šef računovodstva Kantonalni sud u Zenici

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1.
Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku
provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Kantonalnog suda u Zenici, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom sudu u Zenici

Radna mjesta:
01. Šef pisarnice u Odsjeku za administrativno-tehničke poslove – sudska pisarnica
– 1 (jedan) izvršilac
02. Šef računovodstva u Odsjeku računovodstva – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova:
– neposredno organizuje rad na svim poslovima u sudskoj pisarnici i na izvršavanju daktilografskih
poslova u skladu sa propisima koji uređuju unutrašnje poslovanje sudova,
– kontroliše izvršavanje poslova i zadataka u cilju njihovog blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog
obavljanja,
– vrši cjelovitu kontrolu pismena i spisa koji se primaju u Sud i otpremaju iz Suda,
– redovno kontroliše rad na poslovima prijema pošte, upisnika (vršenja pravilnog upisa, vezivanje
podnesaka u spisima, stavljanje određenih oznaka na omote, hronološko upisivanje podnesaka u
spise prema propisima koji uređuju unutrašnje poslovanje u Sudu), otpreme pošte i arhive,
– ostvaruje stalnu kontrolu u vezi sa ažuriranjem knjige evidencije pritvorenih lica,
– preko upisničara stara se o vođenju posebnih evidencija o prioritetnim predmetima,
– brine se za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, knjiga i kancelarijskog
materijala za potrebe sudske pisarnice putem ovlaštenog lica u čiji djelokrug poslova spada
nabavka materijala,
– organizuje blagovremeno sastavljanje stalnih, mjesečnih ili povremenih statističkih izvještaja
prema utvrđenom kalendaru,
– izrađuje godišnju informaciju o radu Suda na osnovu dostavljenih izvještaja sudija i evidencije o
prisutnosti na poslu,
– izrađuje mjesečne izvještaje o radu sudija i vodi evidencije podataka potrebnih za te izvještaje,
– daje prijedloge i mišljenja prilikom ocjenjivanja namještenika u Odsjeku za administrativnotehničke poslove,
– obezbjeđuje da se daktilografski poslovi obavljaju blagovremeno i kvalitetno,
– vrši prijem stranaka za prepisivanje i razgledanje spisa u vremenu određenom rasporedom
posla,
– izdaje dozvole za posjetu u zatvor rodbini pritvorenih lica i vodi evidenciju o posjetama,
– priprema sadržaj teksta raznih uvjerenja i odgovora na podneske iz svog djelokruga rada,
– stara se o sređivanju i selekciji arhivske građe, o izdvajanju i izlučivanju bezvrijednog registraturskog materijala iz arhive Suda u skladu sa pozitivnim arhivskim propisima,
– obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara Suda.
02. Opis poslova:
– rukovodi računovodstvom i obezbjeđuje zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje finansijsko
materijalnog poslovanja ovog Suda,
– priprema i uz konsultacije sa predsjednikom Suda, izrađuje prijedlog finansijskog plana,
– prati mjesečne potrebe finansijskih sredstava i o tome upoznaje predsjednika Suda,
– odgovara za plansko usmjeravanje i trošenje finansijskih sredstava,
– izrađuje operativni mjesečni plan po odobrenom budžetu,
– prati izvršenje budžeta,
– obavlja kontiranje cijele budžetske godine i knjiženje cijele finansijske dokumentacije,
– izrađuje periodične obračune,
– izrađuje i dostavlja predsjeniku Suda pismene izvještaje i informacije,
– izdaje odgovarajuća uvjerenja zaposlenicima Suda o evidencijama iz računovodstva,
– daje prijedloge za povlačenje iz upotrebe stalnih sredstava, otpisa, manjka i viška i koordinira rad
popisnih komisija,
– vodi materijalno knjigovodstvo,
– postupa po izdatim instrukcijama Ministarstva finansija,
– ostvaruje saradnju i koordinaciju sa ovlaštenim licima iz Ministarstva pravde i Ministarstva
finansija Ze-do kantona,
– priprema prijedlog rebalansa finansijskih planova za Sud,
– izrađuje statističke i druge izvještaje vezane za finansijsko poslovanje Suda,
– učestvuje u davanju primjedbi i mišljenja u postupku donošenja zakonskih propisa i općih akata
iz svog djelokruga,
– obavlja i druge poslove koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta i po
naredbi predsjednika i sekretara Suda.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne
i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i
to:
Radno mjesto 01:
– VSS, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke,
– najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.

Radno mjesto 02:
– VSS, Ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomske struke,
– najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže
pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave
u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnom sudu u Zenici,
sa pozivom na broj: 08-30-8-232/20“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 25.01.2021

Datum objave: 12.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.