fbpx

Šef pisarnice Zenica

Ovaj oglas je istekao

Kantonalni sud u Zenici

Šef pisarnice Zenica

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:
3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i
postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Kantonalnog suda u Zenici, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom sudu u Zenici

5/770

Radno mjesto:
– Šef pisarnice – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: neposredno organizuje rad na svim poslovima u sudskoj pisarnici i na
izvšavanju daktilografskih poslova u skladu sa propisima koji uređuju unutrašnje
poslovanje sudova, kontroliše izvršavanje poslova i zadataka u cilju njihovog
blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja, vrši cjelovitu kontrolu pismena i
spisa koji se primaju u sud i otpremaju iz suda, redovno kontroliše rad na poslovima
prijema pošte, upisnika (vršenja pravilnog upisa, vezivanje podnesaka u spisima,
stavljanje određenih oznaka na omote, hronološko upisivanje podnesaka u spise
prema propisima koji uređuju unutrašnje poslovanje u sudu), otpreme pošte i arhive,
ostvaruje stalnu kontrolu u vezi sa ažuriranjem knjige evidencije pritvorenih lica,
preko upisničara stara se o vođenju posebnih evidencija o prioritetnim predmetima,
brine se za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, knjiga i
kancelarijskog materijala za potrebe sudske pisarnice putem ovlaštenog lica u čiji
djelokrug poslova spada nabavka materijala, organizuje blagovremeno sastavljanje
stalnih, mjesečnih ili povremenih statističkih izvještaja prema utvrđenom kalendaru,
izrađuje godišnju informaciju o radu suda na osnovu dostavljenih izvještaja sudija i
evidencije o prisutnosti na poslu, izrađuje mjesečne izvještaje o radu sudija i vodi
evidencije podataka potrebnih za te izvještaje, daje prijedloge i mišljenja prilikom
ocjenjivanja namještenika u Odsjeku za administrativno-tehničke poslove,
obezbjeđuje da se daktilografski poslovi obavljaju blagovremeno i kvalitetno, vrši
prijem stranaka za prepisivanje i razgledanje spisa u vremenu određenom
rasporedom posla, izdaje dozvole za posjetu u zatvor rodbini pritvorenih lica i vodi
evidenciju o posjetama, priprema sadržaj teksta raznih uvjerenja i odgovara na
podneske iz svog djelokruga rada, stara se o sređivanju i selekciji arhivske građe, o
izdvajanju i izlučivanju bezvrijednog registraturskog materijala iz arhive suda u skladu
sa pozitivnim arhivskim propisima, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i
sekretara suda.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice
nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
– VSS, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova),
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke,
– najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu
na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju),
na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena
kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti
o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat,
koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se
poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave
javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno
na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom
sudu u Zenici, sa pozivom na broj: 5/770“

SEKRETAR
Zinka Salihagić, dipl. iur

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 13.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.