fbpx

Šef Porezne ispostave Bužim – Kantonalni porezni ured Bihać

Kantonalni porezni ured Bihać

Šef Porezne ispostave Bužim – Kantonalni porezni ured Bihać

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), i
člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja
državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), a na zahtjev Porezne uprave Federacije
Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Radno mjesto:
– Šef Porezne ispostave Bužim – Kantonalni porezni ured Bihać – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: rukovodi ispostavom kao unutrašnjom organizacionom jedinicom i u tom
pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 42. Pravilnika: rukovodi jedinicom i obavlja
najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione jedinice. Ovlaštenja iz svoje nadležnosti
ostvaruje tako što vrši slijedeće poslove: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti
organizacione jedinice kojom rukovodi; raspoređuje poslove na službenike i namještenike
u organizacionoj jedinici; daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava
blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione
jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione
jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica o stanju vršenja
poslova iz svoje nadležnosti, problemima u vršenju poslova i predlaže mjere za njihovo
rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice. Odgovoran
je za korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj
jedinici. Za svoj rad i rukovođenje odgovoran je rukovodiocu osnovne organizacione
jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica. Neposredno vrši
slijedeće poslove: pruža pomoć poreznim obveznicima u tumačenju poreznih zakona;
potpisuje pripremljene akte iz djelokruga rada porezne ispostave: naloge za plaćanje,
prekršajne naloge, zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, izvještaje o osnovama
sumnje da je počinjeno krivično djelo, rješenja kojima se utvrđuje više/pogrešno uplaćenih
javnih prihoda, rješenja o utvrđenoj obavezi poreza na promet nepokretnosti i prava,
obavijesti, porezne prijave u ime poreznih obveznika, izmijenjene porezne prijave, porezna
uvjerenja i sve druge akte i dopise iz nadležnosti ispostave; izdaje uvjerenja i rješenja po
Zakonu o jedinstvenom sistemu; predlaže operativne periodične i godišnje planove i
programe rada te podnosi mjesečne i godišnje izvještaje o radu ispostave; predlaže
ocjenu rada zaposlenika Odsjeka; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca kantonalnog
poreznog ureda.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.563,16 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Adresa / Address: Kulovića 7, Sarajevo | Адреса: Куловића 7, Сарајево | Telefon / Телефон / Phone: 033/ 55 20 40
e-mail / е-маил: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Strana / Страна / Page 2

Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
slijedeće posebne uslove, i to:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– položen stručni upravni ispit,
– najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjek za postavljenja u
Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni
konkurs, dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unskosanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web
stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od
polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Adresa / Address: Kulovića 7, Sarajevo | Адреса: Куловића 7, Сарајево | Telefon / Телефон / Phone: 033/ 55 20 40
e-mail / е-маил: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Strana / Страна / Page 3

Kandidate koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pismeno obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavljanjem dokaza o ispunjavanju uslova javnog kokursa, kandidat koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusuu skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, nezavisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 (petnaest) dana, od objave
javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Poreznoj upravi FBiH: 06-30-8-140/20”
D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.10.2020

Datum objave: 12.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.