Šef računovodstva Modriča

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNI SUD U MODRIČI

Šef računovodstva Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
Raspisuje se javni konkurs za prijem šefa računovodstva, broj izvršilaca 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
1.da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđeno za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova šefa računovodstva,
5.da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
6.da ima završenu VSS ekonomskog smjera, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
7.3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
8.poznavanje rada na računaru,
9.posjedovanje certifikata i licence za certifikovanog knjigovođu.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
uvjerenje o državljanstvu, rodni list, diplomu o stečenom zvanju iz tačke II podtačka 6. Konkursa, ličnu kartu, uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka, potvrdu ili certifikat o poznavanju rada na računaru, potvrdu o potrebnom radnom stažu, certifikat i licencu za certifikovanog knjigovođu, potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 4. Konkursa.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

III
Kandidati koji budu ispunjavali sve uslove Konkursa biće pozvani na intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obavješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili e-mail adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanje kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na web stranici Suda.

IV
Prijavu na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Cara Lazara broj 9, 74480 Modriča, sa naznakom „Prijava na Konkurs za šefa računovodstva – ne otvaraj“.

V
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivsanja u dnevnim novinama Glas Srpske. Konkurs će biti objavljan i na web stranici Suda i oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Modriči.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima Konkursa svi kandidati će biti obavješteni pismenim putem.

Izabrani kandidat će stupiti na rad dana 01.01.2019. Godine.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sef_racunovodstva_-_osnovni_sud_u_modrici/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.10.2018

Datum objave: 10.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.