fbpx

Šef računovodstva Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Okružni sud u Prijedoru

Šef računovodstva Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
Prijem radnika – Okružni sud u Prijedoru
Oblast: Računovodstveni poslovi
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA:

1. Šef računovodstva

Opis poslova: organizuje i rukovodi cjelokupnim poslovanjem u računovodstvu, zajedno sa sekretarom suda radi na pripremi budžeta i prijedloga rebalansa budžeta, izrada finansijskih izvještaja i analiza iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, te sudjelovanje u izradi programa rada i finansijskog plana; prati izvršenje finansijskog plana i finansijskih poslova, izrađuje izvještaj o stanju sredstava u knjigovodstvenim evidencijama, prikuplja, sređuje, kontroliše i obrađuje podatke po važećim uputstvima, učestvuje u Komisiji za odabiranje arhivske građe iz dokumentarne i popisa bezvrijednog materijala za uništenje, vrši izradu predloženih obračuna i završnog računa, vrši vođenje analitike, vrši obračun godišnje amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava, vrši poslove vođenja predmeta corpora delicti (plemenitih materijala, novca i drugih dragocjenosti), radi na prijemu i obradi novopristiglih računa, održava evidenciju o finansijskim operacijama suda, vodi brigu o računima suda na kojima se drže sredstva u ime stranaka, priprema i provodi trezorsko-proceduralne radnje za ovlaštenje transakcije, radi statističke i druge izvještaje vezano za trezorsko poslovanje, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2. Posebni uslovi:
– VII stepen školske spreme, završen fakultet ekonomskog smjera,
– položen stručni ispit,
– posjedovanje licence za sertifikovanog računovođu,
– poznavanje rada na računaru.
– najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:
-lične karte ili pasoša
-diplome o završenoj stručnoj spremi
-dokaz o traženom radnom iskustvu

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Akademika Jovana Raškovića br. 6, Prijedor.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
– diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

Oglas ostaje otvoren do: 26.03.2020.godine

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.03.2020

Datum objave: 11.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.