fbpx

Šef službe finansijskih i knjigovodstvenih poslova Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Šef službe finansijskih i knjigovodstvenih poslova Sarajevo

Na osnovu Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa (br. 05-02-09-13802/19 od 30.07.2019. godine), člana 8. Pravilnika
o radu KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo (br. 5096/17 od 06.04.2017. godine), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
radu KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo (br. 9227/18 od 14.06.2018. godine), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu
KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo (br. 18070/18 od 23.10.2018. godine), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo (br. 6350/19 od 12.4.2019. godine), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo (br. 1108/20 od 20.01.2020. godine) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo (br. 02-05-27791-
38/19 od 12.07.2019. godine), KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo raspisuje:
JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme sa probnim radom
I Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom za slijedeće radno mjesto:
– šef Službe finansijskih i knjigovodstvenih poslova 1 izvršilac
II Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

Naziv radnog mjesta: ŠEF SLUŽBE FINASIJSKIH I KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA
Opis poslova:
– organizuje rad Službe;
– koordinira rad finansijskog odjeljenja, odjeljenja knjigovodstva i naplate u skladu sa Zakonom o računovodstvu i
Zakonom o finansijskom poslovanju;
– učestvuje u izradi bilansa stanja i uspjeha po periodičnom obračunu;
– učestvuje u izradi plana i izvještaja o poslovanju;
– vodi svakodnevnu evidenciju o prisustvu radnika na radu;
– predlaže mjere za poboljšanje poslovanja Preduzeća;
– obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora sektora.
Uslovi za obavljanje poslova: VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se
vrijednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Ekonomski fakultet, najmanje
tri godine radnog staža u struci na rukovodnim poslovima nakon sticanja univerzitetske diplome, odnosno visokog
obrazovanja i položen ispit za samostalnog računovođu.
Probni rad: šest mjeseci
Mjesto rada: Paromlinska br. 57
Radno vrijeme: od 7°°h do 15h i 30´
Osnovna plaća: 1.890,00 KM
Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas
– potpisana prijava na oglas
– biografija sa adresom i obavezno kontakt telefon
– diploma o završenom fakultetu
– Uvjerenje ili potvrdu o radnom stažu
– Certifikat za samostalnog računovođu
– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
– Izvod iz matične knjige rođenih
Transakcijski računi:
UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649
Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH: 154-001-1100043893
Certifikati ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 za područje:
Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih
površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba),
sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO,
R proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije
Prednost u zapošljavanju pod posebnim uslovima
U slučaju da, nakon provođenja oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će
imati kandidat koji po posebnom zakonu ima prednost u zapošljavanju.
Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju uvjerenjem od nadležnog organa kojim se utvrđuje prednost pri
zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima.
Napomena:
Uvjerenje ili potvrda poslodavca o radnom stažu mora da sadrži naziv radnog mjesta, stepen stručne spreme potrebne za
navedeno radno mjesto, opis poslova i vremenski period obavljanja istih. Uz uvjerenje o radnom stažu iz PIO-a, potrebno
je dostaviti i potvrdu o tumačenju šifre iz Uvjerenja kako bi se utvrdilo da li je kandidat radio sa odgovarajućom spremom
na poslovima za koje se traži radni staž.
Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.
III Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu priložiti naprijed traženu dokumntaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
IV Kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa bit će
obavješteni usmenim putem (telefonski) o datumu i vremenu održavanja pismenog testiranja i intervjua.
V Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 033/658-038 lok. 218.
VI Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je deset (10) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnom listu “Dnevni avaz”, na
web stranici KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo i na web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona
Sarajevo“ Sarajevo.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:
KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo
Ul. Paromlinska br. 57 – 71000 Sarajevo
sa naznakom: “Prijava za Javni oglas (radno mjesto šef službe finasijskih i knjigovodstvenih poslova) –
– ne otvarati”
Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.
Napomena:
Kandidati, čija je dokumentacija neuredna, nepotpuna i neblagovremena bit će pisanim putem obaviješteni, sa navođenjem
razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana od dana
prijema obavijesti.
Priložena dokumentacija neće se vraćati, osim na pismeni zahtjev kandidatima koji su istu dostavili u originalu.
KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo
direktorica
Vera Arnautović, dipl.pravnik

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.02.2020

Datum objave: 07.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.