fbpx

Sekretar Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Sekretar Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI  KONKURS

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u

Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom

  1. Sekretar Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: koordiniranje i usmjeravanje rada svih Sektora u cilju realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Agencije i osiguravanje izvršenja poslova po nalogu direktora Agencije; upoznavanje direktora Agencije o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaganje preduzimanja potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema; praćenje realizacije zaduženja u osnovnim organizacionim jedinicama po nalogu direktora Agencije i koordiniranje rada organizacionih jedinica Agencije; organiziranje sastanaka i susreta sa predstavnicima međunarodne zajednice i njenih institucija i drugim nevladinim organizacijama, institucijama, medijima i građanima; organiziranje saradnje direktora Agencije sa federalnim organima uprave, nadležnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, Vladom Republike Srpske, vladama kantona, gradonačelnicima i načelnicima općina u Federaciji iz djelokruga Agencije, te tužilaštvima, sudovima i međunarodnim organizacijama po pitanjima iz nadležnosti Agencije; pripremu izvještaja koji se odnose na provođenje zaključaka Vlade Federacije, te odluka i stavova Vlade Fedracije iz djelokruga Agencije; priprema materijale koji služe za obavještavanje Vlade Federacije i Parlamenta Federacije o rezultatima analiza u području provođenja zakona ili drugih propisa o finansijskim istragama i oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Agencije. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.881,00 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:

  • a je državljanin Bosne i Hercegovine;
  • da je stariji od 18 godina;
  • da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federacij i Bosne i Hercegovine;
  • da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
  • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
  • da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

  • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera
  • najmanje 6(šest) godina radnog staža
  • poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul. Kulovića br. 7

71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta

rukovodećeg državnog službenika u

Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom,

sa pozivom na broj konkursa – 10-30-8-222/20)

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.03.2020

Datum objave: 18.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.