fbpx

Sekretar Komisije za koncesije Federacije BiH

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine , Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Komisiji za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine

Sekretar Komisije za koncesije Federacije BiH

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine
Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku
provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Komisije za koncesije Federacije
Bosne i Hercegovine , Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Komisiji za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine

-Sekretar Komisije – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: prati propise i pravnu praksu u okviru poslova iz nadležnosti Komisije, pruža pravne savjete
Komisiji u cilju pravilne primjene propisa, pruža pravne upute Komisiji i priprema odluke koje donosi Komisija u
skladu sa Zakonom o upravnom postupku i drugim važećim zakonima; priprema pravila Komisije propisana
Zakonom o koncesijama; vodi zapisnike sa sastanaka Komisije i priprema odluke, zaključke i sva akta koja
donosi Komisija; vodi brigu o arhivi; vodi matične evidencije svih zaposlenih; ažurira, vodi i čuva personalne
dosijee svih zaposlenika; obavlja i sve druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.880,00 KM.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i
Hercegovine:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme
odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje
propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjeti za njihovo obavljanje
u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
-da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
-da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne
službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
-da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete i to:
– VSS – VII stepen stručbe spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa(koje se vrednuje sa 240
ECTS bodova ) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja
– pravne ili upravne struke
– najmanje 6(šest) godina radnog staža
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije
za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton
Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz

konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih
upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje
konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu
dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom
obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži
suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u
„Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez
mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim
novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
sa sjedištem u Sarajevu
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Komisiji za koncesije
Federacije Bosne i Hercegovine sa pozivom na broj konkursa – 10-30-8-671/20)

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 19.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.