fbpx

Sekretar Općinskog suda u Tešnju

Ovaj oglas je istekao

Općinski sud u Tešnju

Sekretar Općinskog suda u Tešnju

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o
preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničkodobojskog kantona”, broj 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog
konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev predsjednika Općinskog
suda u Tešnju, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Općinskom sudu u Tešnju

Radno mjesto:
– Sekretar suda – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: prati, usmjerava i koordinira rad organizacionih jedinica suda, izuzev sudskih
odjeljanja, i svih uposlenika suda, preduzima mjere radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova
sudske uprave; priprema opće i pojedinačne akte suda; učestvuje u pripremi godišnjeg programa
rada suda; obavlja poslove glasnogovornika suda za odnose prema javnosti, Visokom sudskom i
tužilačkom vijeću i drugim tijelima, ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i
drugim državnim organima; vodi sve poslove vezane za procedure prijema zaposlenika u radni
odnos; ocjenjuje rad zaposlenika suda u skladu sa zakonom; povjerava zaposlenicima suda
obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga; održava redovne sastanke sa rukovodiocima
organizacionih jedinica suda radi planiranja poslova u sudu; osigurava pravilnu primjenu kodeksa
ponašanja zaposlenika suda; brine se o blagovremenoj izradi statističkih i drugih izvještaja suda; vodi
računa o materijalno-tehničkim potrebama suda; pravilnom korištenju sredstava i opreme suda
uključujući i poslove javnih nabavki; obavlja poslove u vezi sa budžetom u skladu sa zakonom; brine
o vođenju personalne evidencije zaposlenika suda uključujući i pripravnike-volontere; organizira
vođenje evidencije i kontrole odsustva s posla za sudije i zaposlenike; obavlja sve poslove u vezi sa
pritužbama stranaka na rad zaposlenika suda; vrši i druge poslove i radne zadatke po nalogu
predsjednika suda.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
– VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa 240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,

– najmanje 5 (pet) godina radnog staža, uključujući i odgovarajuće iskustvo na organizacizacijskim
poslovima u trajanju od najmanje tri godine,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski
kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora
sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene
fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje
ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo
na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o
svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u
„Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Općinskom sudu u Tešnju
sa pozivom na broj: 08-30-8-194/20“
DIRE KTO R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 20.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.