fbpx

Sekretar Opštinskog vijeća Drvar

Ovaj oglas je istekao

Opštinsko vijeće Drvar

Sekretar Opštinskog vijeća Drvar

Na osnovu čl. 34. i čl. 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16),
a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Opštinskog vijeća Drvar, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Stručnoj službi Opštinskog vijeća Drvar

-Sekretar Opštinskog vijeća, na mandat od 5 (pet) godina – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: direktno rukovodi stručnom službom Opštinskog vijeća Drvar; prestavlja i zastupa
Službu; organizuje i obezbjeđuje zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje svih poslova iz
nadležnosti Službe; donosi opšte i pojedinačne akte za koje je ovlašten i preduzima druge mjere
za obavljanje poslova iz nadležnosti Službe; odlučuje, saglasno zakonu o pravima, obavezama i
odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa; po potrebi priprema i donosi
periodnični program rada službe; obezbjeđuje saradnju Službe s Opštiniskim vijećem, službama za
upravu i drugim službama Opštine Drvar, drugim organima uprave, pravnim i fizičkim licima;
odgovara za korištenje materijalnih sredstava; pomaže predsjedniku u pripremanju sjednica i
organizovanju rada Opštinskog vijeća; obezbjeđuje čuvanje i upotrebu pečata Opštinskog vijeća;
brine se o pravno-tehničkoj obradi akata usvojenih na sjednicama Opštinskog vijeća; brine se o
informisanju javnosti o radu Opštinskog vijeća putem nadležne službe opštine; obavlja posebne
zadatke utvrđene Poslovnikom o radu Opštinskog vijeća i druge poslove koje mu povjeri Opštinsko
vijeće; obavlja i druge poslove za koje je zakonom ili drugim propisom ovlašten.
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna
mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se
prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su
osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema
domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala,
javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom
sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
– VSS, (VII stepen) Pravni fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II, ili III ciklusa Bolonjskog
sistema obrazovanja (najmanje 240 ECTS) pravnog smjera,
– najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u struci
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkićabb, ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.govba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine).
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se
naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. dokaz o poznavanju rada na računalu
NAPOMENE ZA KANDIDATE
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg
znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu
izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja,
kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o
oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu javnog konkursa.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao
od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa,
dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta konkursa.
Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na
web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.GabijelaJurkićabb
80101 Livno
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Stručnoj službi Opštinskog vijeća Drvar sa pozivom na broj: 05-30-8-94/20
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2020

Datum objave: 03.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.