Sekretar Petrovo

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Кaradžić“ Petrovo

Sekretar Petrovo

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “VUК КARADŽIĆ” PETROVO
OZRENSКIH ODREDA 74
74 317 PETROVO

КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. SEКRETAR 1. IZVRŠILAC SA RADNIM ISКUSTVOM, NEPUNO RADNO VRIJEME 60 % RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), i Pravilnikom o proceduri prijema ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS broj 74/18“).

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad koje ne može biti startije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima ,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava.
Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1 tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent , sa završenim pravnim fakultetom.
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
4. Uvjerenje o radnom stažu idato od strane ranijeg poslodavca,kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara sručnoj spremi i profilu koja se traži ovim konkursom, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme , dužina ostvarenog staža.
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom Statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na Кonkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17 i 31/18 „) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17 i 31/18 ) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Кonkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.
Кandidati koji dostave potpune i blagovremene prijave obavijestiti će se pismenim putem o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste im neće biti vraćene.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Кonkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU OŠ „Vuk Кaradžić“ Petrovo, ulica Ozrenskih odreda 74, 74317 Petrovo.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sekretar-_ju_os_vuk_karadzic_petrovo/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.03.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.