fbpx

Sekretar škole

JU Osnovna škola ,,Boško Buha“

Sekretar škole

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola ,,Boško Buha“
Štrpci, br.60. 73265 Uvac
Rudo

Na osnovu člana 139. a u vezi sa članom 104, 113. i 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17 i 31/18), a po ukazanoj potrebi, direktor JU Osnovne škole „Boško Buha’‘“ Štrpci, raspisuje

J A V N I К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Sekretar škole – puna norma, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uz prijavu za raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih članom 5. Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( “Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 od 09.08.2018. godine).

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o na osnovu koje dokazuje ispunjenost opštih uslova za prijavljivanje na konkurs potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( “Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 od 09.08.2018. godine).

Dokumentacija na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima podrazumjeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
4) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adreese stanovanja i brojeve kontakt telefona.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti 22.07.2019. godine u 12,00 časova u centralnoj školi u Štrpcima.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidatne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „ Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 ) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijaveneće se uzimati u razmatranje.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU OSNOVNA ŠКOLA „BOŠКO BUHA“ Štrpci br. 60,73265 Uvac, preporučeno ili lično u školu.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.07.2019

Datum objave: 10.07.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.