fbpx

Sekretar škole

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola ,,Boško Buha“

Sekretar škole

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola ,,Boško Buha“
Štrpci, br.60. 73265 Uvac
Rudo

Na osnovu člana 139. a u vezi sa članom 104, 113. i 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17 i 31/18), a po ukazanoj potrebi, direktor JU Osnovne škole „Boško Buha’‘“ Štrpci, raspisuje

J A V N I К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Sekretar škole – puna norma, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uz prijavu za raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih članom 5. Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( “Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 od 09.08.2018. godine).

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o na osnovu koje dokazuje ispunjenost opštih uslova za prijavljivanje na konkurs potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( “Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 od 09.08.2018. godine).

Dokumentacija na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima podrazumjeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
4) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adreese stanovanja i brojeve kontakt telefona.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti 22.07.2019. godine u 12,00 časova u centralnoj školi u Štrpcima.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidatne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „ Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 ) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijaveneće se uzimati u razmatranje.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU OSNOVNA ŠКOLA „BOŠКO BUHA“ Štrpci br. 60,73265 Uvac, preporučeno ili lično u školu.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.07.2019

Datum objave: 10.07.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.