fbpx

Sekretar škole Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banjaluka

Sekretar škole Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA “CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA“ BANjA LUKA
Ul. Jovana Raškovića 28
78000 Banja Luka

Javna ustanova „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika:
-Sekretar škole, diplomirani pravnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme-1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati moraju ispunjavati opšte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa, propisane Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16, 66,18) te Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 44/17, 31/18) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18):
Opšti uslovi:
-da su stariji od 18 godina,
-da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.
b) Posebni uslovi:
-Završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent-diplomirani pravnik
-Da nisu osuđivani pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora te da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-Radno iskustvo od najmanje jedne godine i položen stručni ispit.

U svrhu dokazivanja ispunjenosti opštih i posebnih uslova, te bodovanja, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u originalima ili ovjerenim fotokopijama (koje ima neće biti vraćene):
-Potpisanu prijavu,
-Biografiju,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-Dodatak diplomi (ako u diplomi nije izražen prosjek ocjena tokom studiranja),
-Uvjerenje o radnom iskustvu od ranijeg/ranijih poslodavca koje sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje o vremenu provedenom na evideciji nezaposlenih lica izdato od Zavoda za zapošljavanje,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
-Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat a uvjerenje o neosiđivanosti i uvjerenje iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece će Centar službenim putem pribaviti samo za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu važećih Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Konkurs će biti otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom predaju se u Centru, Ul. Jovana Raškovića br. 28, Banja Luka lično na protokol ili poštom na navedenu adresu.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za prijem će objaviti na oglasnoj tabli Centra dana 25.02.2020. godine te kandidati neće biti posebno obavještavani. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa treba da pristupe testiranju i intervjuu dana 27.02.2020 godine u 10 časova. Ukoliko se kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa u zakazano vrijeme ne jave na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 12.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.