fbpx

Sekretar škole Čelinac

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 113.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20 ) direktor škole raspisuje KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

Sekretar škole Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Miloš Dujić“
Čelinac , Vojvode Mišića 57
tel.: 051/551-009; 051/555-285,
e-mail: os045@skolers.org
Broj: 413/2021

Na osnovu člana 113.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20 ) direktor škole raspisuje

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Sekretar škole – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, 100% radnog vremena, sa završenim prvim ciklusom studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom

Za navedeno radno mjesto traži se lice sa iskustvom, sa položenim stručnim ispitom za rad u školi na mjestu sekretara ili za rad u organima državne uprave (izdato rješenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske da je imenovani oslobođen polaganja stručnog ispita za sekretara u osnovnoj školi) ili uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ 1/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104, 105,i 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 44/17,31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ 77/09, 86/10 ,25/14 i 76/15).
Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.,Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS 44/17,31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja u radni odnos:
-uvjerenje o državljanstvu ( kojim dokazuje da je državljanin RS, BiH );
-izvod iz matične knjige rođenih ( koji dokazuje da je punoljetan );
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos ( kojim dokazuje da je radno sposoban );
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem(za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa,škola će tražiti uvjerenje);
-uvjerenje o licima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje);
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebe djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Posebni uslovi
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u školi na mjestu sekretara ili za rad u organima državne uprave(izdato rješenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske da je imenovani oslobođen polaganja stručnog ispita za sekretara u osnovnoj školi), odnosno uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ili uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu;
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ( za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);
-uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 11.05.2021.godine u 13,00 časova prostorijama JU Osnovna škola „Miloš Dujić“ u Čelincu,Vojvode Mišića br.57.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test, te ako se ne pojave na intervjuu i testu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“, a prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Osnovna škola „Miloš Dujić“, Vojvode Mišića br.57 ,Čelinac 78 240 sa naznakom ‘’ za konkurs ‘’.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.05.2021

Datum objave: 28.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.