fbpx

Sekretar škole Gacko

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Sveti Sava”, Gacko

Sekretar škole Gacko

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA „SVETI SAVA“
GACКO

К O N К U R S
za potpunu upražnjenog radnog mjesta

1. Sekretar škole – na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa završeim prvim ciklusom studijskog programa u trajanju od 4 (četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent sa završenim pravnim fakultetom………1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema kriterijuma za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/18 i 26/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 129. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18).
Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
– da je državljnin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uverenjem o državljanstvu,
– da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarski uverenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– da nije pravosnažno osuđivan za krivačna djela seksualne zloupotrebe iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi,a ona podrazumijeva:
a)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ETCS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti 22.08.2019. god u 8 sati, a interviju u 10 sati istog dana u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava“ Gacko

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske ,, broj 44/17.) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16), a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Sveti Sava”, Vidovdanska 29, Gacko, sa naznakom “za konkurs“.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole.
Кandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.