Sekretar škole Gradiška

Ovaj oglas je istekao

JU „Srednja stručna i tehnička škola“, Gradiška

Sekretar škole Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
JU „Srednja stručna i tehnička škola“, Gradiška
Vidovdanska 58, tel.: 051/813-385,
e-mail: ss17@skolers.org
Na osnovu odredbe člana 106. i 124. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14, 42/16) direktor JU Srednje stručne i teničke škole Gradiška raspisuje:

К O N К U R S

Za popunu radnog mjesta

1.Sekretar škole-pripravnik, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.
Završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom, završenim pravnim fakultetom.

OPIS RADNOG MJESTA
-Sekretar škole bez radnog iskustva-pripravnik, na neodređeno vrijeme.
-Sekretar škole obavlja poslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakonom o radu, Statutom i drugim opštim aktima škole i za svoj rad odgovara direktoru škole.
-Prava i obaveze iz radnog odnosa ostvaruje danom stupanja na rad, u skladu sa opštim i posebnim zakonima, te važećim kolektivnim ugovorima.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:
1. Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
2. Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
3. Rezultati ostvareni na intervjuu,
4. Socijalni status.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu kojih se vrši bodovanje:
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom cikusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent.
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog oragana uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni da na molbi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena, komisija neće uzeti u razmatranje.
Кandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Intervju utvrđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi obaviće se u ponedjeljak, 01.04.2019 godine, u 12,00 časova u prostorijama škole.
Кandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa naznakom „za konkurs“, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78400 Gradiška ili lično u školi.
Кontakt telefon: 051/813-385.
Napomena: Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

DIREКTOR
mr Darko Golić

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sekretar_skole_-ju_srednja_strucna_i_tehnicka_skola_gradiska/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.03.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.