fbpx

Sekretar škole Mokro

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Mokro“

Sekretar škole Mokro

OPIS RADNOG MJESTA
Broj:02.1/0335-2-2/19
JU Osnovna škola „Mokro“
Mokro
raspisuje
K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Sekretar škole, 1 izvršilac, na 95 % radne norme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 113. i 129. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 44/17, 31/18 i 84/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 44/17, 31/18 i 84/19) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Ukoliko se na raspisani konkurs za popunu radnog mjesta sekretara škole prijavi lice koje ima položen pravosudni ispit, smatraće se da ispunjava uslove i nije obavezno da polaže stručni ispit.
Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom, kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava i dostavi prilikom prijavljivanja na javni konkurs:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
3) da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Napomena: Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) dodatak diplomi sa podacima o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje dodaci o prosjeku ocjena,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo i položen stručni ispit,
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog spita u školi,
5) uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulih boraca,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste im neće biti vraćene.
Testiranje kandidata koji su blagovremeno dostavili potrebnu dokumentaciju, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 28.01.2020. godine u 9.00 časova, a intervju 29.01.2020. godine sa početkom u 9.00 časova u prostorijama OŠ „Mokro“ u Mokrom. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu škole, Mokro bb, 71428, preporučenom pošiljkom ili lično u školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.01.2020

Datum objave: 15.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.