fbpx

Sekretar škole Svodna

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Dragan Vujanović“ Svodna

Sekretar škole Svodna

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
OPŠTINA NOVI GRAD
JU OSNOVNA ŠКOLA „DRAGAN VUJANOVIĆ“ S V O D N A
Svodna bb, 79229 Svodna
Broj : 287/19

Na osnovu člana 113. člana, 139. stav 1. i 3. tačke 15 i 17. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17, 31/18 i 123/18), v.d.direktor-a JU OŠ „Dragan Vujanović, raspisuje:

КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Sekretar škole – 40 časova, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.gl. RS“ broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17 i 31/18) i
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijimima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Uz potpisanu prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4. Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
(Uvjerenja pod tačkama 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
– da ima završen prvi ciklus studiskog progrema u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom i položenim stručnim ispitom

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
-Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca,
-Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.
Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće 20.09.2019. godine u 10:00 časova u prostorijama škole.
Кandidati koji ne pristupe testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Кandidati se neće posebno pozvati na test i interviju.
Škola će, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Osnovna škola „Dragan Vujanović“ Svodna,Svodna Novi Grad 79229 ili dostaviti lično u prostorije škole sa naznakom „za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.09.2019

Datum objave: 04.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.