fbpx

Sekretar Skupštine Grada Trebinje

J A V N I K O N K U R S za izbor i imenovanje sekretara Skupštine Grada Trebinje

Sekretar Skupštine Grada Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
Skupština Grada Trebinja

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje sekretara Skupštine Grada Trebinje

I Opis poslova
Sekretar Skupštine rukovodi Stručnom službom Skupštine Grada, odgovara za rad Stručne službe i obavlja druge poslove utvrđene Statutom Grada, Poslovnikom Skupštine Grada Trebinje i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Trebinja.

II Mandat
Sekretar Skupštine Grada Trebinja se bira do kraja trajanja mandata saziva Skupštine Grada Trebinja koja ga je izabrala.

III Status
Sekretar Skupštine ima status službenika prve kategorije na rukovodećem radnom mjestu u Gradskoj upravi Grada Trebinja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV Opšti uslovi za kandidate su:
1)da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
2)da su stariji od 18 godina,
3)da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4)da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5)da nisu otpuštani iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6)da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi,
7)da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V Posebni uslovi
1)da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2)da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i
3)da ima položen stručni ispit za rad u upravi.
Kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u upravi može biti imenovan za sekretara Skupštine uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos na ovo radno mjesto.

VI Nespojivost i sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama članova 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave.

VII Potrebna dokumenta
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Grada Trebinja, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, a može se preuzeti i na info-pultu Centra za usluge građanima Gradske uprave Grada Trebinja.
1.uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) fotokopija,
2.dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti nakon okončanja postupka imenovanja,
3.uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo (ne starije od šest mjeseci),
4.za dokaz iz (tačka IV) podt. 5, 6. i 7. opštih uslova, kandidati će dostaviti svojeručno potpisanu izjavu ovjerenu od nadležnog organa,
5.ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu-fotokopija,
6.potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (potvrdu, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
7.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od prijema u radni odnos na ovo radno mjesto ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi,

Izjave o ispunjavanju opštih uslova (tačka IV) iz podt. 4, 5, 6. i 7. Javnog konkursa predstavljaju sastavni dio obrasca Prijave na javni konkurs, koje kandidat potvrđuje svojim potpisom, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima.

VII Objavljivanje Javnog konkursa i rok za podnošenje prijava
Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpski“ i „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti lično, putem protokola Centra za usluge građanima ili putem pošte na adresu: Grad Trebinje, ulica Vuka Karadžića broj 2, sa naznakom „Komisija za Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine Grada Trebinja“.

VIII Izborni postupak
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursna komisija će obaviti usmeni intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja, vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Prvorangirani kandidat je dužan, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja od Komisije, dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto – kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova (tačka IV) iz podt. 4, 5, 6. i 7. Javnog konkursa.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
Dokumentacija koja je priložena uz Prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.
Za dodatna obavještenja o Javnom konkursu zadužena je kontakt osoba – Željka Milinić službenik Gradske uprave Grada Trebinja, telefon broj: 059/274-400 u vremenu od 08 do 15 časova svakog radnog dana.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.