fbpx

Sekretar Skupštine opštine Berkovići

Ovaj oglas je istekao

Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:

Sekretar Skupštine opštine Berkovići

OPŠTINA BERКOVIĆI

J A V N I К O N К U R S
za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Berkovići

I Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:
Sekretar Skupštine opštine Berkovići – 1 izvršilac.

II Opis poslova
Djelokrug poslova sekretara Skupštine opštine propisan je Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave Statutom opštine Berkovići, Poslovnikom o radu Skupštine opštine Berkovići i Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Berkovići.

III Mandat
Mandat sekretara Skupštine opštine Berkovići traje do kraja mandata saziva Skupštine koja ga je izabrala.

IV Status
Sekretar Skupštine opštine ima status opštinskog službenika na rukovodećem radnom mjestu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V Opšti uslovi za kandidate
– da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine
– da je stariji od 18 godina
– da nije osuđivan za krivično djelo ili bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi
– da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Кonkursa
– da se na njega ne odnose odredbe član 9. stav 1 Ustava BiH
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost

VI Posebni uslovi kandidata
-da ima završen četverogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent
-da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
-da ima položen stručni ispit za rad u Opštinskoj upravi

VII Potrebna dokumenta
Prijave na Javni konkurs dostavljaju se na propisanom obrascu koji je dostupan na sajtu MULS RS, a može se preuzeti u kancelariji broj 11 opštine Berkovići.
Uz prijavu za učešće na Javnom konkursu kandidati su dužni dostaviti podatke o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj kopiji i to:
-Uvjerenje o državljanstvu
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Diplomu o stručnoj spremi
-Uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije (uvjerenje o nekažnjavanju)
-Ovjerena izjava da nije u sukobu interesa, odnosno ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi člana 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
-Ovjerenu izjavu da kandidat da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u B i H, tri godine prije objavljivanja konkursa
-Ovjerenu kopiju da se na kandidate ne odnose odredbe člana 9 tačka 1. Ustav BiH , odnosno da ne služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužbom tog suda
-Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave
-Dokaz o radnom iskustvu
-Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidati će dostaviti nakon konačnog imenovanja

VIII Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „GLAS SRPSКE“ i „Službenom glasniku Republike Srpske“, ako konkurs ne bude istovremeno objavljen rok se računa od dana posljednjeg objavljivanja.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja u Javnom konkursu je Svjetlana Marković. Кontakt telefon 059/860-111.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Кomisija za izbor Sekretara Skupštine opštine će izvršiti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni i sačiniće rang listu, prema uspjehu postignutom prilikom intervjua.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu OPŠTINA BERКOVIĆI, „ КOMISIJA ZA IZBOR SEКRETARA SКUPŠTINE OPŠTINE“
Viduša b.b 88 363 Berkovići.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.02.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.