fbpx

Sekretar Skupštine opštine Rudo

Opština Rudo

Sekretar Skupštine opštine Rudo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 41/03), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), čl. 50. i 78. Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog
konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Rudo, broj: 01-
022-58/20, od 11.9.2020. godine, načelnik opštine Rudo raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog rukovodećeg radnog mjesta u Opštinskoj
upravi Rudo

I – Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog
rukovodećeg radnog mjesta u Opštinskoj upravi Rudo:
1. sekretar Skupštine opštine Rudo – 1 (jedan) izvršilac.
14.10.2020. OGLASNI DIO – Broj 102 III
II – Mandat
Mandat sekretara Skupštine opštine Rudo traje do kraja mandata saziva
Skupštine koja ga je izabrala.
Sekretar Skupštine ima radnopravni status službenika na rukovodećem radnom mjestu.
III – Opis poslova
Sekretar Skupštine rukovodi Stručnom službom Skupštine, odgovora za
rad Stručne službe i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilnikom
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Rudo
(“Službeni glasnik opštine Rudo”, br. 5/17, 1/18, 3/19 i 7/19 ).
IV – Opšti uslovi za kandidate:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine
počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
V – Posebni uslovi za kandidate:
1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik
ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje
240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja, odnosno zvanja i
3. da ima položen stručni ispit za rad u upravi.
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni da prilože dokumentaciju o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. izvod iz matične knjige rođenih,
2. uvjerenje o državljanstva Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine, ne starije od šest mjeseci,
3. ovjerenu foto-kopiju lične karte,
4. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi, ne starije od tri mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem),
5. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu o ispunjavanju
opštih uslova iz t. 5, 6. i 7. Konkursa,
6. ovjerenu foto-kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
7. uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
8. ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u
opštinskoj upravi,
9. biografi ju o kretanju u službi i
10. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani
kandidat po okončanju postupka po Konkursu.
VII – Prijave na Javni konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Rudo ili poštom, na adresu: Opština
Rudo – Komisija za izbor sekretara Skupštine opštine Rudo, Ul. đenerala D.
D. Mihailovića 41, 73 260 Rudo.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je
predsjednik Komisije Velibor Ćirović, kontakt telefon: 058-711-164.
VIII – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike
Srpske”, dnevnom listu “Glas Srpske” i preko Televizije Rudo. Ako Konkurs ne
bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa Komisija za
izbor sekretara Skupštine opštine Rudo obaviće intervju, o čemu će kandidati
biti pismeno obaviješteni.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Broj: 02-120-7/20
8.10.2020. godine Načelnik opštine,
Rudo Rato Rajak, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 102

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 15.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.