fbpx

Sekretar suda Modriča

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Modriči

Sekretar suda Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U MODRIČI
CARA LAZARA 9
74 480 MODRIČA

JAVNI КONКURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I
Raspisuje se javni konkurs za prijem sekretara suda, broj izvršilaca 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II
Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
-da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova sekretara suda,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-da ima završenu VSS – pravni fakultet, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i odgovarajuće iskustvo na organizacionim poslovima i
-poznavanje rada na računaru.
Uz prijavu na Кonkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to: uvjerenje o državljanstvu, rodni list, diplomu o stečenom zvanju iz tačke II podtačka 6. Кonkursa, uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka, potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 4. Кonkursa, dokaz o radnom iskustvu, dokaz o iskustvu na organizacionim poslovima, potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 7. Кonkursa i uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.
Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

III Кandidati koji budu ispunjavali sve uslove Кonkursa biće pozvani na intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obavješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili e-mail adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanje kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na web stranici Suda.

IV Prijavu na Кonkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Cara Lazara broj 9, 74480 Modriča, sa naznakom „Prijava na Кonkurs za sekretara suda – ne otvaraj“.

V Кonkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Glas Srpske. Кonkurs će biti objavljen i na web stranici Suda i oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Modriči. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
O rezultatima Кonkursa svi kandidati će biti obavješteni pismenim putem.
Izabrani kandidat će stupiti na rad nakon provedenog konkursa.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.07.2020

Datum objave: 17.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.