fbpx

Sekretar suda Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Okružni sud u Prijedoru

Sekretar suda Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
Okružni sud u Prijedoru

1. Sekretar suda……..1 izvršilac
Rad na neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor

Opis poslova:
prati, usmjerava i kordinira rad zaposlenih u sudu i organizacionih jedinica suda izuzev, sudskih odjeljenja, preduzima mjere radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova sudske uprave, priprema opšte i pojedinačne akte suda, učestvuje u pripremi godišnjeg programa rada suda, vodi sve poslove u vezi s procedurom prijema zaposlenih u radni odnos, ocjenjuje rad zaposlenih u sudu u skladu sa zakonom, obezbjeđuje pravilnu primjenu kodeksa ponašanja zaposlenih u sudu, obavlja poslove u vezi s budžetom u skladu sa zakonom, brine o vođenju personalne evidencije zaposlenih u sudu uključujući pripravnike i volontere, obavlja poslove portparola, ako predsjednik suda u konkretnom slučaju ne odredi drugo lice, obavlja druge poslove i zadatke po nalogu predsjednika suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak
2.Posebni uslovi:
– VII stepen školske spreme, završen pravni fakultet, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, uključujući i odgovarajuće iskustvo na organizacionim poslovima

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:
-lične karte ili pasoša
-diplome o završenoj stručnoj spremi
-dokaz o traženom radnom iskustvu

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Akademika Jovana Raškovića br. 6, Prijedor.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
– diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 28.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.