fbpx

Sekretar suda Živinice

Ovaj oglas je istekao

Općinski sud u Živinicama

Sekretar suda Živinice

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Općinskog suda u
Živinicama, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom sudu u Živinicama

Radno mjesto:
– Sekretar suda – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad suda; prati,
usmjerava i koordinira rad zaposlenika suda i organizacijskih jedinica suda u cilju
realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada suda i osigurava izvršenje poslova po
nalogu predsjednika suda; vrši nadzor nad provođenjem procedura i koordiniranje rada
postupajućeg osoblja u vezi sa primjenom CMS-a; kreira izvještaje o radu suda i praćenje
statističkih pokazatelja o radu suda; prati i vrši koordiniranje aktivnosti elektronskog
arhiviranja predmeta; neposredno rukovodi administrativno-tehničkim i pomoćno-tehničkim
poslovima i stara se o uspješnom obavljanju tih poslova; upoznaje predsjednika suda o
stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih
mjera na rješavanju postojećih problema i pomaže predsjedniku suda u poslovima sudske
uprave; ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim
organima; preduzima mjere radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova sudske uprave;
izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata; učestvuje u pripremi godišnjeg programa rada
suda; učestvuje u predlaganju budžeta suda i finansijskog plana; nadzire sve poslove u
vezi sa procedurom prijema zaposlenika iz radnih odnosa; prema potrebi učestvuje u
izradi nalaza, informacija i izvještaja suda; izrađuje plan korištenja godišnjeg odmora
sudija, državnih službenika i namještenika; postupa u predmetima izvršenja krivičnih
sankcija; održava redovne sastanke sa rukovodiocima organizacionih jedinica suda radi
planiranja poslova u sudu; osigurava pravilnu primjenu kodeksa ponašanja zaposlenika u
sudu; brine o blagovremenoj izradi statističkih i drugih izvještaja suda; vodi računa o
materijalno-tehničkim potrebama suda, pravilnom korištenju sredstava i opreme suda,
uključujući i poslove javnih nabavki; obavlja poslove u vezi sa budžetom u skladu sa
Zakonom, brine o vođenju personalne evidencije zaposlenika suda; organizira vođenje
evidencije i kontrole odsustva sa posla za sudije, državne službenike i namještenike;
rukovaoc je odbrane poslova u sudu, vodi upisnik Pov. i strogo povjerljive pošte za sud;
vodi obradu zahtjeva o slobodi pristupa informacijama; vrši poslove iz radnih odnosa
vezanih za prava i obaveze zaposlenih u sudu; odgovoran je za pravilno i blagovremeno
obavljanje administrativnih, tehničkih i finansijskih poslova u sudu; ocjenjuje rad
zaposlenika u sudu u skladu sa Zakonom; po ovlaštenju predsjednika suda obavlja
poslove u vezi sa pritužbama stranaka na rad zaposlenika u sudu; obavlja i druge poslove
i radne zadatke po nalogu predsjednika suda.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
-Visoka stručna sprema – VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne
struke,
-najmanje 5 (pet) godina radnog staža, uključujući i odgovarajuće iskustvo na
organizacijskim poslovima u trajanju od najmanje 3 (tri) godine,
-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski
kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, i kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji

polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“ Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom sudu u Živinicama
sa pozivom na broj: 09-30-8-181/20 ”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.11.2020

Datum objave: 23.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.