fbpx

Sekretar Tehnološki fakultet Zvornik

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Sekretar Tehnološki fakultet Zvornik

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

raspisuje

J A V N I К O N К U R S
za prijem radnika

I Radno mjesto: Sekretar fakulteta
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Mjesto rada: Tehnološki fakultet Zvornik – Zvornik
Period zasnivanja radnog odnosa: neodređeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Кandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i posebne uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:
*Mr/VSS (VIII stepen obrazovanja ili drugi ciklus studija 300 ECTS bodova; VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet)
*tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima
*obučenost za rad na računaru

III Uz prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
*original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
*original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;
*ovjerenu izjavu da kadidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;
*ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;
*original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
*ovjerenu kopiju dokaza o traženoj stručnoj spremi – ovjerena kopija diplome ili drugog dokaza o stručnoj spremi;
*dokaz o radnom iskustvu – orginal ili ovjerenu kopiju potvrde o radnom iskustvu;
*dokaz o obučenosti za rad na računaru.

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.
O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V Ovaj javni konkurs objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“ i internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat – Vuka Кaradžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na radno mjesto sekretar na Tehnološkom fakultetu Zvornik“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.09.2020

Datum objave: 10.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.