fbpx

Sekretar Uprave Tuzla

Ovaj oglas je istekao

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona

Sekretar Uprave Tuzla

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Kantonalne uprave
civilne zaštite Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona

Radno mjesto:
– Sekretar Uprave – 1 (jedan) izvršilac.
Opis poslova: Obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Uprave i u
tom cilju koordinira i usmjerava rad svih osnovnih organizacionih jedinica u Upravi, u
cilju realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Uprave; obezbjeđuje izvršenje
poslova po nalogu direktora uprave; upoznaje direktora uprave o stanju i problemima u
vršenju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju
istih; svojim radom i aktivnostima pomaže direktoru uprave u rukovođenju Upravom;
prati i proučava zakone i druge propise; stara se o izvršenju akata Skupštine i Vlade
Kantona iz nadležnosti Uprave; ostvaruje saradnju sa opštinskim službama civilne
zaštite i drugim kantonalnim i opštinskim organima u pitanjima iz nadležnosti Uprave;
stara se o blagovremenoj obradi i izradi materijala koji se dostavljaju na razmatranje
odgovarajućim organima; učestvuje u pripremi propisa i općih akata vezanih za Upravu i
iz njene nadležnosti; daje mišljenje o propisima i materijalima koje pripremaju drugi
organi; donosi pojedinačne akte po ovlaštenju direktora Uprave; izrada pojedinačnih
akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz
radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa; izrada i donošenje pojedinačnih akata
predviđenih zakonom i drugim propisima; izrada normativnih akata i drugih općih akata
za potrebe Uprave; obavlja pravne poslove koji se odnose na Upravu; odgovoran je za
korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, s tim da
finansijska i materijalna sredstva može koristiti isključivo za namjene za koja su
dodijeljena i svojim odlukama ne može mijenjati predviđene namjene, bez saglasnosti
direktora uprave; u slučaju odsustva direktora uprave obavlja njegove funkcije, u okviru
datih mu ovlaštenja, u slučaju potrebe zbog nepopunjenosti radnog mjesta rukovodioca
sektora, neposredno rukovodi sektorom, saglasno ovlaštenjima i opisu poslova iz ovog
Pravilnika; obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor uprave, vezano za rad
Uprave i u okviru njegove stručne spreme i sposobnosti; za svoj rad odgovara direktoru
uprave, u skladu sa zakonom.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
 VSS – (VII) stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova),
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke,
 najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima svoje struke, nakon završene
visoke stručne spreme,
 poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb,
75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba). Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja,
kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i
Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“ Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj
upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona
sa pozivom na broj: 09-30-8-97/20 ”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.06.2020

Datum objave: 01.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.